Pravidla a podmínky

Obsah

Článek 1 – Definice
Článek 2 – Totožnost podnikatele
Článek 3 – Použitelnost
Článek 4 – Nabídka
Článek 5 – Smlouva
Článek 6 – Právo na odstoupení od smlouvy
Článek 7 – Povinnosti spotřebitele během lhůty na rozmyšlenou
Článek 8 – Článek 8 – Uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy a náklady s tím spojené
Článek 9 – Článek 9 – Povinnosti podnikatele při odstoupení od smlouvy
Článek 10 – Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy
Článek 11 – Cena
Článek 12 – Soulad a dodatečná záruka
Článek 13 – Dodávka a realizace
Článek 14 – Prodloužené transakce: trvání, ukončení a prodloužení
Článek 15 – Platba
Článek 16 – Reklamační řád
Článek 17 – Spory
Článek 18 – Dodatečná nebo odlišná ustanovení

Článek 1 – Definice

V těchto podmínkách jsou následující termíny definovány tak, jak je uvedeno níže:

 1. Dodatečná smlouva: smlouva, na jejímž základě spotřebitel získává produkty, digitální obsah a/nebo služby v souvislosti se smlouvou uzavřenou na dálku a tyto předměty, digitální obsah a/nebo služby jsou mu dodávány podnikatelem nebo třetí osobou na základě smlouvy mezi touto třetí osobou strana a podnikatel;
 2. Chvíle na vychladnutí: lhůtu, ve které může spotřebitel využít svého práva na odstoupení od smlouvy;
 3. Spotřebitel: fyzická osoba, která nejedná za účelem souvisejícím s její obchodní, podnikatelskou, řemeslnou nebo profesní činností;
 4. Den: kalendářní den;
 5. Digitální obsah: data, která jsou vytvářena a dodávána v digitální podobě;
 6. Dlouhodobá smlouva: smlouva, která zajišťuje pravidelné doručování položek, služeb a/nebo digitálního obsahu během určitého období;
 7. Odolné médium: jakýkoli nástroj – také včetně e-mailu – který umožňuje spotřebiteli nebo podnikateli ukládat informace, které jsou mu osobně určeny, způsobem umožňujícím budoucí konzultace nebo použití po dobu, která odpovídá účelu, pro který jsou informace určeny, a umožňuje nezměněná reprodukce uložených informací;
 8. Právo na odstoupení od smlouvy: možnost spotřebitele zrušit smlouvu na dálku ve lhůtě na rozmyšlenou;
 9. Podnikatel: fyzická nebo právnická osoba, která je členem Thuiswinkel.org a nabízí produkty, (přístup k) digitálnímu obsahu a/nebo služby spotřebitelům na dálku;
 10. Smlouva na dálku: smlouva, která je uzavírána mezi podnikatelem a spotřebitelem v rámci organizovaného systému prodeje produktů, digitálního obsahu a/nebo služeb na dálku, přičemž až do uzavření smlouvy jsou výhradně nebo částečně využívány jedna nebo více technik pro komunikaci na dálku;
 11. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy: evropský vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uvedený v příloze I těchto podmínek; Příloha I nemusí být zpřístupněna, pokud spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy;
 12. Technika komunikace na dálku: zdroj, který lze použít k uzavření smlouvy, aniž by se spotřebitel a podnikatel museli scházet současně na stejném prostoru.

Článek 2 – Totožnost podnikatele

Název podnikatele: Toy group BV

Vystupující pod jménem/jménem:

Nooxion Europe BV

Adresa místa:

Om de kamp 17, 7964KT Ansen Nizozemsko

Přístupnost:

Od pondělí do soboty od 09:00 do 17:00

E-mail: info[at]furybear.eu

Číslo obchodní komory: 24410647

DIČ: NL817708480B02

Článek 3 – Použitelnost

 1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na každou nabídku podnikatele a každou smlouvu uzavřenou na dálku mezi podnikatelem a spotřebitelem.
 2. Text těchto obchodních podmínek bude spotřebiteli zpřístupněn před uzavřením smlouvy na dálku. Není-li to přiměřeně možné, uvede podnikatel před uzavřením smlouvy na dálku, jakým způsobem lze obchodní podmínky u podnikatele nahlédnout a že je lze bezplatně zaslat na adresu žádost spotřebitele.
 3. Pokud je smlouva uzavřena na dálku elektronicky, může se stát, že odchylně od předchozího odstavce a před uzavřením smlouvy na dálku bude text těchto obchodních podmínek zpřístupněn spotřebiteli elektronickými prostředky takovým způsobem že jej spotřebitel může jednoduchým způsobem uložit na trvanlivý nosič. Není-li to přiměřeně možné, bude před uzavřením smlouvy na dálku uvedeno, kde lze obchodní podmínky elektronicky nahlédnout a že budou zaslány elektronicky nebo jiným způsobem bezplatně na adresu spotřebitele. žádost.
 4. V případě, že kromě těchto obchodních podmínek platí i konkrétní produktové nebo servisní podmínky, platí přiměřeně první a druhý odstavec a v případě rozporu podmínek může spotřebitel vždy uplatnit platnou podmínku, která je pro něj nejvýhodnější. jim.

Článek 4 – Nabídka

 1. Pokud má nabídka omezenou dobu trvání nebo podmínky, bude to v nabídce výslovně uvedeno.
 2. Nabídka bude obsahovat úplný a podrobný popis nabízených produktů, digitálního obsahu a/nebo služeb. Popis bude dostatečně podrobný, aby spotřebitel mohl nabídku dobře vyhodnotit. Pokud podnikatel použije obrázky, budou se jednat o věrné zobrazení nabízených produktů, digitálního obsahu a/nebo služeb. Zjevné přehlédnutí nebo zjevné chyby v nabídce nebudou pro podnikatele závazné.
 3. Každá nabídka bude obsahovat takové informace, aby bylo spotřebiteli zřejmé, jaká práva a povinnosti jsou s přijetím nabídky spojeny.

Článek 5 – Smlouva

 1. Smlouva podléhá ustanovením odstavce 4 v okamžiku, kdy spotřebitel nabídku přijme a splní odpovídající podmínky.
 2. Pokud spotřebitel přijal nabídku elektronickými prostředky, podnikatel neprodleně potvrdí elektronickými prostředky přijetí přijetí nabídky. Spotřebitel může smlouvu vypovědět, dokud nebude přijetí tohoto přijetí potvrzeno podnikatelem.
 3. Je-li smlouva uzavřena elektronicky, přijme podnikatel vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení elektronického přenosu dat a zajistí bezpečné webové prostředí. Pokud může spotřebitel platit elektronicky, bude podnikatel za tímto účelem dodržovat příslušná bezpečnostní opatření.
 4. Podnikatel může v rámci zákonných ustanovení prošetřit, zda je spotřebitel schopen plnit své platební povinnosti, jakož i prošetřit všechny skutečnosti a faktory, které jsou pro uzavření smlouvy na dálku důležité. Má-li podnikatel na základě tohoto šetření závažné důvody pro neuzavření smlouvy, je oprávněn odmítnout objednávku nebo žádost s uvedením důvodů, případně k realizaci připojit zvláštní podmínky.
 5. Podnikatel nejpozději při dodání produktu, služby nebo digitálního obsahu zašle spotřebiteli, a to písemně nebo tak, aby je spotřebitel mohl přístupným způsobem uložit na trvalém nosiči: informace:
  1. návštěvní adresa provozovny podnikatele, kam může spotřebitel směřovat stížnosti;
  2. podmínky, za kterých a způsob, jakým může spotřebitel využít práva na odstoupení od smlouvy, nebo jasné prohlášení o vyloučení práva na odstoupení od smlouvy;
  3. informace o zárukách a stávajících službách po nákupu;
  4. cena, včetně všech daní, produktu, služby nebo digitálního obsahu; náklady na dodání, pokud jsou použitelné; a způsob platby, dodání nebo plnění smlouvy uzavřené na dálku;
  5. požadavky na ukončení smlouvy, pokud smlouva trvá déle než jeden rok nebo je na dobu neurčitou;
  6. má-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
 6. V případě rozšířené transakce se ustanovení v předchozím odstavci vztahují pouze na první dodávku.

Článek 6 – Právo na odstoupení od smlouvy

V případě produktů:

 1. Spotřebitel může vypovědět smlouvu v souvislosti s koupí produktu během lhůty na rozmyšlenou v délce minimálně 30 dnů bez udání důvodů. Podnikatel se může spotřebitele dotázat na důvod odstoupení od smlouvy, ale není povinen jej uvádět.
 2. Lhůta na rozmyšlenou uvedená v odstavci 1 počíná běžet dnem poté, co spotřebitel nebo spotřebitelem předem určená třetí osoba, která není přepravcem, převzal produkt, nebo:
  1. pokud si spotřebitel objednal více produktů ve stejné objednávce: den, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí strana obdržel poslední produkt. Podnikatel může za předpokladu, že o tom spotřebitele před objednáním srozumitelným způsobem informoval, odmítnout objednávku více produktů s různou dodací lhůtou.
  2. pokud se dodávka produktu skládá z různých zásilek nebo součástí: den, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba převzala poslední zásilku nebo poslední součást;
  3. v případě smluv o pravidelném doručování produktů během určitého období: den, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí strana obdržela první produkt.

  V případě služeb a digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči:

 3. Spotřebitel může vypovědět smlouvu o poskytování služeb a smlouvu o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, po dobu minimálně 30 dnů bez udání důvodu. Podnikatel se může spotřebitele dotázat na důvod odstoupení od smlouvy, ale není povinen jej uvádět.
 4. Lhůta na rozmyšlenou uvedená v odstavci 3 počíná běžet dnem následujícím po uzavření smlouvy.Prodloužená lhůta na rozmyšlenou pro produkty, služby a digitální obsah, který není dodán na hmotném nosiči, v případě neoznámení o právu na odstoupení od smlouvy:
 5. Pokud podnikatel neposkytne zákonem požadované informace o právu na odstoupení od smlouvy nebo vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, lhůta na rozmyšlenou uplyne dvanáct měsíců po skončení původní lhůty na rozmyšlenou stanovené podle předchozích odstavců tohoto článku.
 6. Pokud podnikatel poskytl spotřebiteli informace uvedené v předchozím odstavci tohoto článku do dvanácti měsíců ode dne zahájení původní lhůty na rozmyšlenou, lhůta na rozmyšlenou uplyne 30 dnů ode dne, kdy spotřebitel tuto lhůtu obdržel. informace.

Článek 7 – Povinnosti spotřebitele během lhůty na rozmyšlenou

 1. Během lhůty na rozmyšlenou bude spotřebitel s výrobkem a obalem zacházet opatrně. Výrobek vybalí nebo použijí pouze v rozsahu, který je nezbytný ke zjištění povahy, vlastností a provozu výrobku. Základním principem je, že spotřebitel může produkt používat a kontrolovat pouze tak, jak by mu to bylo povoleno v obchodě.
 2. Spotřebitel je odpovědný pouze za amortizaci produktu, která je důsledkem způsobu nakládání s produktem nad rámec povolený v odstavci 1.
 3. Spotřebitel neodpovídá za znehodnocení produktu, pokud podnikatel neposkytnul spotřebiteli před nebo v době uzavření smlouvy všechny zákonem požadované informace o právu na odstoupení od smlouvy.

Článek 8 – Uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy a náklady s tím spojené

 1. Využije-li spotřebitel svého práva na odstoupení od smlouvy, oznámí to podnikateli ve lhůtě na rozmyšlenou prostřednictvím vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy nebo jiným jednoznačným způsobem.
 2. Spotřebitel co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů ode dne následujícího po oznámení podle odstavce 1, výrobek vrátí nebo jej předá (oprávněnému zástupci) podnikatele. To není nutné, pokud se podnikatel nabídl, že si produkt vyzvedne sám. Má se za to, že spotřebitel dodržel lhůtu na rozmyšlenou, pokud vrátí produkt před uplynutím lhůty na rozmyšlenou.
 3. Spotřebitel vrátí výrobek s veškerým dodaným příslušenstvím, pokud možno v původním stavu a obalu a v souladu s přiměřenými a jasnými pokyny vydanými podnikatelem.
 4. Riziko a důkazní břemeno za správné a včasné uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nese spotřebitel.
 5. Spotřebitel ponese přímé náklady na vrácení produktu. Pokud podnikatel neuvedl, že tyto náklady nese spotřebitel, nebo pokud podnikatel uvede, že náklady ponese, spotřebitel náklady na vrácení nést nemusí.
 6. Pokud spotřebitel odstoupí poté, co nejprve výslovně požádal, aby poskytování služby nebo dodávky plynu, vody nebo elektřiny, které nebyly připraveny k prodeji v omezeném objemu nebo určitém množství, začalo během lhůty na rozmyšlenou, je spotřebitel povinna zaplatit podnikateli částku, která je v poměru k té části závazku, která byla podnikatelem splněna v době odstoupení, ve srovnání s úplným splněním závazku.
 7. Spotřebitel neponese žádné náklady na provedení služeb nebo dodání, pokud:
  1. podnikatel neposkytl spotřebiteli zákonem požadované informace o právu na odstoupení od smlouvy, o náhradě nákladů v případě odstoupení od smlouvy nebo vzorovém formuláři pro odstoupení od smlouvy, nebo;
  2. spotřebitel výslovně nepožádal o zahájení plnění služby během lhůty na rozmyšlenou.
 8. Spotřebitel neponese žádné náklady na úplné nebo částečné dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, pokud:
  1. neudělili předchozí výslovný souhlas se zahájením plnění smlouvy před uplynutím lhůty na rozmyšlenou;
  2. neuznali, že při udělení souhlasu ztrácejí právo na odstoupení od smlouvy; nebo
  3. podnikatel toto prohlášení spotřebitele opomněl potvrdit.
 9. Pokud spotřebitel využije svého práva na odstoupení od smlouvy, všechny doplňkové smlouvy se ze zákona ruší.

Článek 9 – Povinnosti podnikatele při odstoupení od smlouvy

 1. Pokud podnikatel umožní oznámení o odstoupení spotřebiteli elektronickými prostředky, zašle mu potvrzení o přijetí neprodleně po obdržení tohoto oznámení.
 2. Podnikatel vrátí všechny platby spotřebitele, včetně případných nákladů na dodání účtovaných podnikatelem za vrácený produkt, neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy mu spotřebitel oznámil odstoupení od smlouvy. Pokud podnikatel nenabídne, že si produkt vyzvedne sám, může odložit splátku, dokud produkt neobdrží nebo dokud spotřebitel neprokáže, že produkt vrátil, podle toho, co nastane dříve.
 3. Podnikatel použije pro splácení stejný způsob platby, který spotřebitel použil, pokud spotřebitel nebude souhlasit s jiným způsobem. Splacení je pro spotřebitele bezplatné.
 4. Pokud si spotřebitel zvolil dražší způsob doručení, než je nejlevnější standardní doručení, nemusí podnikatel hradit dodatečné náklady na dražší způsob.

Článek 10 – Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy

Podnikatel může z práva na odstoupení od smlouvy vyloučit následující produkty a služby, ale pouze pokud to podnikatel jasně uvedl v nabídce nebo včas před uzavřením smlouvy:

 1. Produkty nebo služby, jejichž cena je vázána na výkyvy na finančním trhu, na které nemá podnikatel vliv a které mohou vzniknout ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2. Smlouvy, které se uzavírají při veřejné dražbě. Veřejná dražba je definována jako způsob prodeje, při kterém podnikatel nabízí produkty, digitální obsah a/nebo služby spotřebiteli, který je osobně přítomen nebo je mu dána možnost být osobně přítomen na aukci, pod vedením dražebníkem, přičemž úspěšný uchazeč je povinen zakoupit produkty, digitální obsah a/nebo služby.
 3. Servisní smlouvy po úplném provedení služby, ale pouze pokud:
  1. plnění bylo zahájeno s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele;

  a

  1. spotřebitel prohlásil, že ztrácí právo na odstoupení od smlouvy, jakmile podnikatel plně splní smlouvu;
 4. Smlouvy o poskytování služeb na poskytování ubytování, je-li ve smlouvě stanoveno konkrétní datum nebo období plnění a pro jiné než bytové účely, přepravu zboží, pronájem vozidel a stravování;
 5. Smlouvy v souvislosti s volnočasovými aktivitami, pokud je ve smlouvě stanoveno konkrétní datum nebo období plnění;
 6. Výrobky vyrobené podle specifikací spotřebitele, které nejsou prefabrikáty a které jsou vyráběny na základě individuální volby nebo rozhodnutí spotřebitele, nebo které jsou jednoznačně určeny pro konkrétní osobu;
 7. Produkty, které rychle podléhají zkáze nebo mají omezenou dobu skladování;
 8. Zapečetěné výrobky, které z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny není vhodné vrátit a jejichž pečeť je po dodání porušena;
 9. Produkty, které jsou po dodání ze své podstaty nevratně smíchány s jinými produkty;
 10. Alkoholické nápoje, jejichž cena je sjednána při uzavření smlouvy, ale jejichž dodání může proběhnout až po 30 dnech a jejichž skutečná hodnota je závislá na výchylkách trhu, na které nemá podnikatel vliv;
 11. Zapečetěné zvukové nahrávky, videonahrávky a počítačový software, jejichž pečeť je po dodání porušena;
 12. Noviny, periodika nebo časopisy, s výjimkou předplatného;
 13. Po dodání digitálního obsahu jinak než na hmotném nosiči, ale pouze pokud:
  1. plnění bylo zahájeno s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele;

  a

  1. spotřebitel prohlásil, že ztrácí právo na odstoupení od smlouvy, jakmile podnikatel plně splní smlouvu;

Článek 11 – Cena

 1. Ceny nabízených produktů a/nebo služeb nelze po dobu platnosti uvedené v nabídce navyšovat, s výjimkou cenových změn v důsledku změn sazeb DPH.
 2. Odchylně od předchozího odstavce může podnikatel nabízet produkty nebo služby, jejichž ceny jsou vázány na výkyvy na finančním trhu, na které nemá podnikatel vliv, za variabilní ceny. Tato vazba na výkyvy a skutečnost, že případné uvedené ceny jsou orientační, bude uvedena v nabídce.
 3. Zvýšení cen do 3 měsíců po uzavření smlouvy je povoleno pouze v případě, že je výsledkem nařízení nebo zákonných ustanovení.
 4. Zvýšení ceny po 3 měsících od uzavření smlouvy je povoleno pouze tehdy, pokud to podnikatel stanovil a:
  1. tyto jsou výsledkem nařízení nebo zákonných ustanovení; nebo
  2. spotřebitel má právo ukončit smlouvu s účinností ode dne, kdy zvýšení ceny nabude účinnosti;
 5. Ceny uvedené v nabídce produktů nebo služeb jsou včetně DPH.

Článek 12 – Dodržování smlouvy a dodatečná záruka

 1. Podnikatel ručí za to, že produkty a/nebo služby jsou v souladu se smlouvou, specifikacemi uvedenými v nabídce, přiměřenými standardy spolehlivosti a/nebo užitečnosti a zákonnými ustanoveními a/nebo vládními předpisy platnými ke dni uzavření smlouvy. do. Je-li sjednáno, podnikatel zároveň ručí za to, že výrobek je vhodný k jinému než obvyklému použití.
 2. Dodatečná záruka poskytovaná podnikatelem, jejich dodavatelem, výrobcem nebo dovozcem nikdy neomezí práva a nároky stanovené zákonem, které může spotřebitel uplatnit vůči podnikateli podle ustanovení smlouvy, pokud podnikatel bude nedbal na plnění jejich části. smlouva.
 3. Dodatečnou zárukou se rozumí jakýkoli závazek podnikatele, jeho dodavatele, dovozce nebo výrobce, ve kterém jsou spotřebiteli přiznána určitá práva nebo nároky, které jdou nad rámec těch, kterými jsou podnikatel, jejich dodavatel, dovozce nebo výrobce vázán. zákona v případě, že jsou opomenuti v souladu s jejich částí smlouvy.

Článek 13 – Dodávka a realizace

 1. Podnikatel bude dodržovat maximální možnou péči při přijímání a realizaci objednávek produktů a při vyhodnocování požadavků na poskytování služeb.
 2. Za místo dodání se považuje adresa uvedená spotřebitelem podnikateli.
 3. V souladu s tím, co je v tomto ohledu uvedeno v článku 4 těchto obchodních podmínek, vyřídí podnikatel přijaté objednávky s přiměřenou rychlostí, v každém případě však do 30 dnů, nebude-li dohodnuta jiná dodací lhůta. Pokud se dodávka zpozdí, nebo pokud nelze objednávku nebo ji lze provést pouze částečně, bude o tom spotřebitel informován nejpozději do 30 dnů od zadání objednávky. V takovém případě má spotřebitel právo bezplatně vypovědět smlouvu, případně s náhradou vzniklé škody.
 4. Po ukončení dle předchozího odstavce podnikatel neprodleně vrátí částku, kterou spotřebitel zaplatil.
 5. Nebezpečí poškození a/nebo ztráty výrobků nese podnikatel až do doby předání spotřebiteli nebo podnikateli předem určenému a známému zástupci, není-li výslovně dohodnuto jinak.

Článek 14 – Prodloužené transakce: trvání, ukončení a prodloužení

Ukončení

 1. Spotřebitel může vždy vypovědět smlouvu, která je uzavřena na dobu neurčitou a která je za účelem pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny) nebo služeb v souladu s dohodnutými pravidly výpovědi s výpovědní lhůtou nejvýše jednou. Měsíc.
 2. Spotřebitel může smlouvu, která je uzavřena na dobu určitou a je za účelem pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny) nebo služeb, vypovědět vždy na konci doby určité při dodržení výpovědních předpisů sjednaných k tomuto účelu. a výpovědní lhůta maximálně jeden měsíc.
 3. Spotřebitel může:
  1. kdykoli ukončit smlouvy uvedené v předchozím odstavci a neomezovat se na ukončení v určité době nebo v určitém období;
  2. alespoň vypovědět smlouvy uvedené v předchozím odstavci stejným způsobem, jakým byly uzavřeny;
  3. smlouvy uvedené v předchozím odstavci vypovědět vždy se stejnou výpovědní lhůtou, jakou si podnikatel stanovil.

  Rozšíření

 4. Smlouvu uzavřenou na dobu určitou a za účelem pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny) nebo služeb nelze automaticky prodlužovat ani obnovovat na dobu určitou.
 5. Odchylně od předchozího odstavce lze smlouvu, která se uzavírá na dobu určitou a jejímž předmětem je pravidelné doručování denního a týdenního tisku a periodického tisku, prodloužit na dobu určitou, nejdéle na tři měsíce, pokud spotřebitel může ukončit tuto prodlouženou smlouvu na konci prodloužení s výpovědní lhůtou maximálně jednoho měsíce.
 6. Smlouvu, která je uzavřena na dobu určitou a jejímž účelem je pravidelná dodávka výrobků nebo služeb, lze automaticky prodloužit o stanovenou dobu pouze v případě, že spotřebitel může smlouvu kdykoli vypovědět s dodržením výpovědní lhůty. nejdéle na tři měsíce, jde-li o smlouvu za účelem pravidelného, avšak méně než jednou měsíčně, doručování denního nebo týdenního tisku a periodického tisku.
 7. Smlouva na dobu určitou za účelem pravidelného doručování denního nebo týdenního tisku a periodik (zkušební nebo úvodní předplatné) nebude automaticky pokračovat a automaticky končí po uplynutí zkušebního nebo zaváděcího období.Doba trvání
 8. Pokud je smlouva uzavřena na více než rok, může spotřebitel smlouvu po roce vypovědět kdykoli s výpovědní lhůtou maximálně jednoho měsíce, pokud normy přiměřenosti a spravedlnosti nebrání ukončení před koncem dohodnutou dobu trvání.

Článek 15 – Platba

 1. Není-li ve smlouvě nebo dodatečných podmínkách stanoveno jinak, jsou částky, které je spotřebitel povinen uhradit do 14 dnů od začátku lhůty na rozmyšlenou, nebo v případě neexistence lhůty na rozmyšlenou do 14 dnů od uzavření smlouvy. vstoupil do. V případě smlouvy o poskytnutí služby začíná tato lhůta běžet dnem poté, co spotřebitel obdržel potvrzení smlouvy.
 2. V případě prodeje produktů spotřebitelům nemůže být spotřebitel v obchodních podmínkách nikdy povinen zaplatit předem více než 50%. Je-li sjednána platba předem, nemůže spotřebitel uplatnit jakékoli právo týkající se realizace příslušné objednávky nebo služby (služeb) dříve, než dojde ke sjednané platbě předem.
 3. Spotřebitel má povinnost neprodleně upozornit podnikatele na nepřesnosti v poskytnutých nebo oznámených platebních údajích.
 4. Nesplní-li spotřebitel svou platební povinnost včas, odpovídá poté, co jej na prodlení s platbou upozornil podnikatel a podnikatel poskytl spotřebiteli lhůtu 14 dnů na splnění platby. povinnosti a v případě nezaplacení v této 14denní lhůtě uhradit zákonnou úrokovou sazbu z dosud splatné částky a podnikatel je oprávněn účtovat jim vzniklé náklady na mimosoudní vymáhání. Tyto inkasní náklady budou činit maximálně: 15% dlužných částek do ? 2 500; 10% následujících ? 2 500 a 5% z následujících ? 5 000, s minimem ? 40. Podnikatel se může od uvedených částek a procent odchýlit ve prospěch spotřebitele.

Článek 16 – Reklamační řád

 1. Podnikatel má dostatečně uveřejněný reklamační řád a reklamaci vyřídí v souladu s tímto reklamačním řádem.
 2. Reklamace plnění smlouvy musí být u podnikatele podány úplně a srozumitelně popsané v přiměřené lhůtě poté, co spotřebitel vady zjistil.
 3. Na stížnosti podané podnikateli bude odpovězeno ve lhůtě 14 dnů počítané ode dne přijetí. Vyžaduje-li reklamace předvídatelně delší dobu vyřízení, podnikatel odpoví ve lhůtě 14 dnů potvrzením o přijetí s uvedením, kdy může spotřebitel očekávat rozsáhlejší odpověď.
 4. Reklamaci produktu, služby nebo služby podnikatele lze podat také prostřednictvím reklamačního formuláře na spotřebitelské stránce.
 5. Spotřebitel musí v každém případě poskytnout podnikateli 4 týdny na vyřešení reklamace po vzájemné konzultaci. Po této lhůtě vzniká spor, který je žalovatelný v rámci reklamačního řádu.

Článek 17 – Spory

 1. Smlouvy mezi podnikatelem a spotřebitelem, na které se vztahují tyto obchodní podmínky, se řídí výhradně zákony Nizozemska.

Článek 18 – Dodatečná nebo odlišná ustanovení

Další ustanovení nebo ustanovení, která se odchylují od těchto obchodních podmínek, nesmí být na újmu spotřebitele a musí být stanovena písemně nebo tak, aby je spotřebitel mohl uložit přístupným způsobem na trvalém nosiči.

Celosvětová doprava

Odeslání ve stejný den

Snadné vrácení do 14 dnů

14denní záruka vrácení peněz

100% Bezpečná pokladna

PayPal / MasterCard / Visa

cs_CZCzech