Vilkår og betingelser

Innholdsfortegnelse

Artikkel 1 – Definisjoner
Artikkel 2 – Entreprenørens identitet
Artikkel 3 – Anvendelse
Artikkel 4 – Tilbudet
Artikkel 5 – Kontrakten
Artikkel 6 – Angrerett
Artikkel 7 – Forpliktelser for forbrukeren i angrefristen
Artikkel 8 – Artikkel 8 – Utøvelse av angreretten av forbrukeren, og kostnader forbundet med dette
Artikkel 9 – Artikkel 9 – Gründerens forpliktelser ved tilbaketrekking
Artikkel 10 – Utelukkelse av angreretten
Artikkel 11 – Prisen
Artikkel 12 – Samsvar og tilleggsgaranti
Artikkel 13 – Levering og gjennomføring
Artikkel 14 – Utvidede transaksjoner: varighet, oppsigelse og forlengelse
Artikkel 15 – Betaling
Artikkel 16 – Klagebehandling
Artikkel 17 – Tvister
Artikkel 18 – Ytterligere eller divergerende bestemmelser

Artikkel 1 – Definisjoner

I disse betingelsene er følgende vilkår definert som angitt nedenfor:

 1. Tilleggskontrakt: en kontrakt der forbrukeren erverver produkter, digitalt innhold og/eller tjenester i forbindelse med en fjernavtale, og disse elementene, digitalt innhold og/eller tjenester leveres av gründeren eller av en tredjepart på grunnlag av en kontrakt mellom denne tredjeparten partiet og gründeren;
 2. Nedkjølingsperiode: perioden forbrukeren kan benytte seg av sin angrerett innen;
 3. Forbruker: den fysiske personen som ikke handler for formål knyttet til deres handel, virksomhet, håndverk eller yrkesaktivitet;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitalt innhold: data som produseres og leveres i digital form;
 6. Langtidskontrakt: en kontrakt som sørger for regelmessig levering av varer, tjenester og/eller digitalt innhold i løpet av en bestemt periode;
 7. Holdbart medium: ethvert verktøy – også inkludert e-post – som gjør det mulig for forbrukeren eller entreprenøren å lagre informasjon som er personlig adressert til dem på en måte som muliggjør fremtidig konsultasjon eller bruk i en periode som er tilpasset formålet med informasjonen, og som muliggjør uendret reproduksjon av den lagrede informasjonen;
 8. Angrerett: muligheten for forbrukeren til å kansellere fjernavtalen innen angrefristen;
 9. Entreprenør: den fysiske personen eller den juridiske enheten som er medlem av Thuiswinkel.org og tilbyr produkter, (tilgang til) digitalt innhold og/eller tjenester til forbrukere på avstand;
 10. Avstandskontrakt: en kontrakt som inngås mellom entreprenøren og forbrukeren i sammenheng med et organisert system for fjernsalg av produkter, digitalt innhold og/eller tjenester hvor det, inntil kontrakten er inngått, gjøres eksklusiv eller delvis bruk av en eller flere teknikker for kommunikasjon på avstand;
 11. Modelluttaksskjema: den europeiske modellen for angrerettsskjema inkludert i vedlegg I til disse betingelsene; Vedlegg I må ikke gjøres tilgjengelig dersom forbrukeren ikke har angrerett i forhold til bestillingen sin;
 12. Teknikk for å kommunisere på avstand: ressurs som kan brukes til å inngå en kontrakt uten at forbruker og gründer trenger å samles samtidig på samme rom.

Artikkel 2 – Entreprenørens identitet

Navn på gründer: Toy group BV

Opptrer under navnet/navnet:

Nooxion Europe BV

Stedsadresse:

Om de kamp 17, 7964KT Ansen Nederland

Tilgjengelighet:

Fra mandag til lørdag fra 09.00 – 17.00

E-post: info[at]furybear.eu

Handelskammernummer: 24410647

MVA-nummer: NL817708480B02

Artikkel 3 – Anvendelse

 1. Disse vilkårene og betingelsene gjelder for ethvert tilbud fra gründeren og enhver avstandskontrakt mellom gründeren og forbrukeren.
 2. Teksten i disse vilkårene og betingelsene vil bli gjort tilgjengelig for forbrukeren før fjernavtalen inngås. Dersom dette ikke er rimelig mulig, vil entreprenøren før fjernavtalen inngås opplyse om på hvilken måte vilkårene kan konsulteres hos entreprenøren og at de kan sendes så raskt som mulig, gratis, kl. forbrukerens forespørsel.
 3. Hvis fjernavtalen inngås elektronisk, kan det hende at teksten i disse vilkårene kan gjøres tilgjengelig for forbrukeren elektronisk på en slik måte, i avvik fra foregående avsnitt og før fjernavtalen inngås. at den kan lagres av forbrukeren på en enkel måte på et varig medium. Dersom dette med rimelighet ikke er mulig, vil det før inngåelse av fjernavtale oppgis hvor vilkårene kan leses elektronisk og at de sendes elektronisk eller på annen måte gratis til forbrukerens be om.
 4. Dersom det i tillegg til disse vilkårene også gjelder spesifikke produkt- eller tjenestevilkår, gjelder første og annet ledd tilsvarende, og ved motstridende vilkår kan forbrukeren alltid påberope seg det gjeldende vilkåret som er gunstigst mht. dem.

Artikkel 4 – Tilbudet

 1. Dersom et tilbud er underlagt en begrenset varighet eller vilkår, vil dette være uttrykkelig angitt i tilbudet.
 2. Tilbudet vil inneholde en fullstendig og detaljert beskrivelse av tilbudte produkter, digitalt innhold og/eller tjenester. Beskrivelsen vil være tilstrekkelig detaljert til å muliggjøre en god vurdering av tilbudet av forbrukeren. Hvis gründeren benytter seg av bilder, vil disse være en sann representasjon av tilbudte produkter, digitalt innhold og/eller tjenester. Åpenbare forglemmelser eller åpenbare feil i tilbudet vil ikke være bindende for gründeren.
 3. Ethvert tilbud vil inneholde slik informasjon at det vil være klart for forbrukeren hvilke rettigheter og plikter som er knyttet til aksept av tilbudet.

Artikkel 5 – Kontrakten

 1. Kontrakten er underlagt bestemmelsene i paragraf 4, på det tidspunktet forbrukeren aksepterer tilbudet og overholder de tilsvarende vilkårene.
 2. Hvis forbrukeren har akseptert tilbudet elektronisk, vil gründeren umiddelbart bekrefte med elektroniske midler mottaket av aksepten av tilbudet. Forbrukeren kan si opp kontrakten så lenge mottakelsen av denne aksepten ikke er bekreftet av gründeren.
 3. Hvis kontrakten inngås elektronisk, vil gründeren iverksette passende tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre elektronisk overføring av data, og sørge for et sikkert nettmiljø. Hvis forbrukeren kan betale elektronisk, vil gründeren ivareta passende sikkerhetstiltak for dette formål.
 4. Entreprenøren kan innenfor lovens bestemmelser undersøke om forbrukeren kan oppfylle sine betalingsforpliktelser, samt undersøke alle fakta og forhold som er av betydning for forsvarlig inngåelse av fjernavtalen. Hvis entreprenøren på grunnlag av denne undersøkelsen har gode grunner for ikke å inngå kontrakten, har den rett til å avslå en bestilling eller søknad, med begrunnelse, eller knytte spesielle vilkår til gjennomføringen.
 5. Entreprenøren vil senest ved levering av produktet, tjenesten eller digitalt innhold sende forbrukeren, skriftlig eller på en slik måte at det kan lagres av forbrukeren på en tilgjengelig måte på et varig medium, følgende informasjon:
  1. besøksadressen til forretningsstedet til gründeren der forbrukeren kan sende klager;
  2. vilkårene for og måten forbrukeren kan benytte seg av angreretten på, eller en klar erklæring om utelukkelse av angreretten;
  3. informasjonen om garantier og eksisterende service etter kjøp;
  4. prisen, inkludert alle avgifter, på produktet, tjenesten eller digitalt innhold; kostnadene ved levering i den grad det er aktuelt; og betalingsmåten, leveringen eller gjennomføringen av fjernkontrakten;
  5. kravene for oppsigelse av kontrakten hvis kontrakten har en varighet på mer enn ett år eller er av ubestemt varighet;
  6. hvis forbrukeren har angrerett, modell angreskjema.
 6. Ved en utvidet transaksjon gjelder bestemmelsene i foregående avsnitt kun for den første leveransen.

Artikkel 6 – Angrerett

Når det gjelder produkter:

 1. The consumer can terminate a contract in connection with the purchase of a product during a cooling off period of a minimum of 30 days without stating reasons. In case the product is ordered with a custom paint job the customer does not have right to withdrawal. The entrepreneur may ask the consumer about the reason for withdrawal, but not oblige the consumer to state their reason(s).
 2. Angrefristen nevnt i punkt 1 starter dagen etter at forbrukeren, eller en tredjepart utpekt på forhånd av forbrukeren, som ikke er transportør, har mottatt produktet, eller:
  1. dersom forbrukeren har bestilt flere produkter i samme bestilling: dagen da forbrukeren, eller en tredjepart utpekt av dem, har mottatt det siste produktet. Entreprenøren kan, forutsatt at de har informert forbrukeren om dette på en tydelig måte før bestillingsprosessen, avslå en bestilling av flere produkter med ulik leveringstid.
  2. dersom leveringen av et produkt består av forskjellige sendinger eller komponenter: dagen da forbrukeren, eller en tredjepart utpekt av dem, har mottatt den siste sendingen eller den siste komponenten;
  3. i tilfelle av kontrakter om regelmessig levering av produkter i en bestemt periode: dagen da forbrukeren, eller en tredjepart utpekt av dem, har mottatt det første produktet.

  Når det gjelder tjenester og digitalt innhold som ikke leveres på en materialbærer:

 3. Forbrukeren kan si opp en tjenestekontrakt og en kontrakt om levering av digitalt innhold som ikke leveres på en materialbærer i løpet av en periode på minimum 30 dager uten å oppgi grunn. Entreprenøren kan spørre forbrukeren om årsaken til angreretten, men ikke forplikte forbrukeren til å oppgi sin(e) årsak(er).
 4. Angrefristen nevnt i punkt 3 starter dagen etter at kontrakten er inngått.Forlenget angrefrist for produkter, tjenester og digitalt innhold som ikke leveres på en materialbærer ved manglende varsel om angrerett:
 5. Hvis entreprenøren ikke har gitt den lovpålagte informasjonen om angrerett eller modellangreskjemaet, utløper angrefristen tolv måneder etter slutten av den opprinnelige angrefristen fastsatt i samsvar med de foregående avsnittene i denne artikkelen.
 6. Hvis gründeren har gitt forbrukeren informasjonen nevnt i foregående avsnitt i denne artikkelen innen tolv måneder etter startdatoen for den opprinnelige avkjølingsperioden, utløper angrefristen 30 dager etter dagen da forbrukeren mottok denne. informasjon.

Artikkel 7 – Forpliktelser for forbrukeren i angrefristen

 1. I angrefristen vil forbrukeren håndtere produktet og emballasjen med forsiktighet. De vil kun pakke ut eller bruke produktet i den grad det er nødvendig for å fastslå produktets art, egenskaper og funksjon. Grunnprinsippet i dette er at forbrukeren kun kan benytte og inspisere produktet slik de ville fått lov til å gjøre i en butikk.
 2. Forbrukeren er kun ansvarlig for verdiforringelse av produktet som er et resultat av en måte å håndtere produktet på som går utover det som er tillatt i paragraf 1.
 3. Forbrukeren er ikke ansvarlig for verdiforringelse av produktet dersom gründeren ikke har gitt forbrukeren all lovpålagt informasjon om angreretten før eller på tidspunktet for kontraktsinngåelsen.

Artikkel 8 – Utøvelse av angreretten av forbrukeren, og kostnader forbundet med dette

 1. Dersom forbrukeren benytter seg av sin angrerett, vil han varsle gründeren om dette innen angrefristen ved hjelp av angrerettsmodellen eller på annen utvetydig måte.
 2. Så snart som mulig, men innen 14 dager fra dagen etter varselet nevnt i punkt 1, vil forbrukeren returnere produktet, eller overlevere det til (en autorisert representant for) gründeren. Dette er ikke nødvendig hvis gründeren har tilbudt å hente produktet selv. Forbrukeren anses å ha overholdt angrefristen dersom han returnerer produktet før angrefristen er utløpt.
 3. Forbrukeren vil returnere produktet med alt medfølgende tilbehør, hvis mulig i original tilstand og emballasje, og i samsvar med rimelige og klare instruksjoner utstedt av gründeren.
 4. Risikoen og bevisbyrden for riktig og rettidig utøvelse av angreretten ligger hos forbrukeren.
 5. Forbrukeren vil bære de direkte kostnadene ved retur av produktet. Dersom entreprenøren ikke har oppgitt at forbrukeren må bære disse kostnadene, eller dersom entreprenøren tilsier at den vil bære kostnadene, slipper forbrukeren å bære kostnadene ved retur.
 6. Dersom forbrukeren trekker seg etter først å uttrykkelig ha bedt om at ytelsen av tjenesten eller levering av gass, vann eller elektrisitet som ikke er gjort klar for salg i et begrenset volum eller en bestemt mengde starter i løpet av angrefristen, er forbrukeren forpliktet til å betale gründeren et beløp som står i forhold til den delen av forpliktelsen som er oppfylt av gründeren på tilbaketrekningstidspunktet, sammenlignet med full oppfyllelse av forpliktelsen.
 7. Forbrukeren skal ikke bære noen kostnader for utførelse av tjenester eller levering, hvis:
  1. gründeren har ikke gitt forbrukeren den lovpålagte informasjonen om angreretten, refusjon av kostnader ved angrerett eller modellangreskjemaet, eller;
  2. forbrukeren har ikke uttrykkelig bedt om at ytelsen av tjenesten skal starte i løpet av angrefristen.
 8. Forbrukeren skal ikke bære noen kostnader for hel eller delvis levering av digitalt innhold som ikke leveres på en materialbærer dersom:
  1. de ikke på forhånd har gitt sitt uttrykkelige samtykke til å begynne ytelsen med kontrakten før slutten av angrefristen;
  2. de har ikke erkjent at de mister angreretten ved å gi sitt samtykke; eller
  3. gründeren har unnlatt å bekrefte denne uttalelsen fra forbrukeren.
 9. Dersom forbrukeren benytter seg av sin angrerett, blir alle tilleggsavtaler sagt opp ved lov.

Artikkel 9 – Gründerens forpliktelser ved tilbaketrekking

 1. Hvis gründeren muliggjør varsel om tilbaketrekking fra forbrukeren på elektronisk måte, vil de sende en bekreftelse på mottak uten forsinkelse etter mottak av denne varslingen.
 2. Entreprenøren vil refundere alle betalinger gjort av forbrukeren, inkludert eventuelle leveringskostnader som er belastet av gründeren for det returnerte produktet, uten forsinkelse, men i alle fall innen 14 dager etter dagen da forbrukeren varsler dem om tilbaketrekningen. Med mindre gründeren tilbyr å hente produktet selv, kan de utsette tilbakebetalingen til de har mottatt produktet eller til forbrukeren viser at de har returnert produktet, i henhold til hvilket tidspunkt som er tidligere.
 3. Entreprenøren vil bruke samme betalingsmetode for tilbakebetaling som forbrukeren har brukt, med mindre forbrukeren godtar en annen metode. Tilbakebetalingen er gratis for forbrukeren.
 4. Dersom forbrukeren har valgt en dyrere leveringsmåte enn den billigste standardleveringen, slipper gründeren å betale tilbake merkostnadene ved den dyrere metoden.

Artikkel 10 – Utelukkelse av angreretten

Entreprenøren kan ekskludere følgende produkter og tjenester fra angreretten, men kun dersom entreprenøren tydelig har angitt dette med tilbudet, eller i god tid før kontrakten inngås:

 1. Produkter eller tjenester hvis pris er knyttet til svingninger på finansmarkedet som gründeren ikke har innflytelse på og som kan oppstå innenfor angrefristen.
 2. Kontrakter som inngås under offentlig auksjon. En offentlig auksjon er definert som en salgsmetode der produkter, digitalt innhold og/eller tjenester tilbys av entreprenøren til forbrukeren som er personlig tilstede eller gis mulighet til å være personlig til stede på auksjonen, under ledelse av en auksjonarius, og hvorved den vellykkede budgiveren er forpliktet til å kjøpe produktene, det digitale innholdet og/eller tjenestene.
 3. Tjenestekontrakter, etter full utførelse av tjenesten, men bare hvis:
  1. ytelsen ble påbegynt med uttrykkelig forhåndssamtykke fra forbrukeren;

  og

  1. forbrukeren har erklært at de mister angreretten når gründeren har fullført kontrakten;
 4. Tjenestekontrakter for levering av innkvartering, hvis en spesifikk dato eller periode for ytelse er angitt i kontrakten og annet enn for boligformål, transport av varer, kjøretøyutleietjenester og catering;
 5. Kontrakter i forbindelse med fritidsaktiviteter, dersom det er fastsatt en bestemt dato eller periode for ytelsen i kontrakten;
 6. Produkter produsert i henhold til forbrukerens spesifikasjoner, som ikke er prefabrikkerte og som er produsert på grunnlag av et individuelt valg eller avgjørelse fra forbrukeren, eller som er klart ment for en bestemt person;
 7. Produkter som raskt går til grunne eller har begrenset lagringstid;
 8. Forseglede produkter som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet til å returneres og forseglingen er brutt etter levering;
 9. Produkter som etter levering, i sin natur, er irreversibelt blandet med andre produkter;
 10. Alkoholholdige drikker hvis pris er avtalt ved inngåelse av kontrakten, men hvis levering først kan finne sted etter 30 dager, og hvis faktiske verdi er avhengig av svingninger i markedet som gründeren ikke har noen innflytelse på;
 11. Forseglede lydopptak, videoopptak og dataprogramvare hvor forseglingen er brutt etter levering;
 12. Aviser, tidsskrifter eller magasiner, med unntak av abonnement på disse;
 13. Etter levering av digitalt innhold annet enn på en materialbærer, men bare hvis:
  1. ytelsen ble påbegynt med uttrykkelig forhåndssamtykke fra forbrukeren;

  og

  1. forbrukeren har erklært at de mister angreretten når gründeren har fullført kontrakten;

Artikkel 11 – Prisen

 1. Prisene på produktene og/eller tjenestene som tilbys kan ikke økes i den gyldighetsperioden som er angitt i tilbudet, med unntak av prisendringer som følge av endringer i merverdiavgiftssatser.
 2. I avvik fra foregående avsnitt kan entreprenøren tilby produkter eller tjenester, hvis priser er knyttet til svingninger på finansmarkedet som gründeren ikke har innflytelse på, til variable priser. Denne koblingen til svingninger og at eventuelle oppgitte priser er veiledende priser vil fremgå av tilbudet.
 3. Prisøkninger innen 3 måneder etter kontraktens inngåelse er kun tillatt dersom de er et resultat av forskrifter eller lovbestemmelser.
 4. Prisøkninger fra 3 måneder etter at kontrakten er trådt i kraft er kun tillatt dersom entreprenøren har fastsatt dette og:
  1. disse er et resultat av forskrifter eller lovbestemmelser; eller
  2. forbrukeren har fullmakt til å si opp avtalen med virkning fra den dagen prisøkningen trer i kraft;
 5. Prisene oppgitt i tilbudet av produkter eller tjenester inkluderer mva.

Artikkel 12 – Overholdelse av kontrakt og tilleggsgaranti

 1. Entreprenøren garanterer at produktene og/eller tjenestene er i samsvar med kontrakten, spesifikasjonene angitt i tilbudet, rimelige standarder for forsvarlighet og/eller nytte og lovbestemmelsene og/eller offentlige forskrifter som eksisterer på datoen kontrakten inngås inn i. Dersom det er avtalt, garanterer gründeren også at produktet er egnet til annet enn vanlig bruk.
 2. En tilleggsgaranti gitt av gründeren, deres leverandør, produsent eller importør vil aldri begrense rettighetene og kravene gitt ved lov som forbrukeren kan gjøre gjeldende overfor gründeren i henhold til bestemmelsene i kontrakten hvis gründeren er etterlatt i å overholde deres del av kontrakten.
 3. En tilleggsgaranti er definert som enhver forpliktelse fra entreprenøren, deres leverandør, importør eller produsent der det gis spesielle rettigheter eller krav til forbrukeren som går lenger enn de som entreprenøren, deres leverandør, importør eller produsent er bundet av. lov i tilfelle de er etterlatte i å overholde sin del av kontrakten.

Artikkel 13 – Levering og gjennomføring

 1. Entreprenøren vil observere størst mulig forsiktighet ved mottak og implementering av bestillinger på produkter og i evalueringen av forespørsler om levering av tjenester.
 2. Adressen oppgitt av forbrukeren til gründeren anses som leveringsstedet.
 3. I samsvar med det som er angitt i denne forbindelse i artikkel 4 i disse vilkårene og betingelsene, vil gründeren utføre aksepterte bestillinger med passende hurtighet, men i alle fall innen 30 dager, med mindre en annen leveringsperiode er avtalt. Dersom leveringen blir forsinket, eller dersom en bestilling ikke kan eller kun delvis kan gjennomføres, vil forbrukeren bli informert om dette senest 30 dager etter at de har lagt inn bestillingen. I så fall har forbrukeren rett til å heve avtalen vederlagsfritt, og eventuelt med kompensasjon for påført skade.
 4. Etter oppsigelse i samsvar med foregående avsnitt vil gründeren refundere beløpet som forbrukeren har betalt uten forsinkelse.
 5. Risikoen for skade på og/eller tap av produkter ligger hos gründeren inntil leveringstidspunktet til forbrukeren eller en representant som tidligere er utpekt og gjort kjent for gründeren, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

Artikkel 14 – Utvidede transaksjoner: varighet, oppsigelse og forlengelse

Avslutning

 1. Forbrukeren kan alltid si opp en avtale som er inngått på ubestemt tid og har som formål regelmessig levering av produkter (inkludert elektrisitet) eller tjenester i henhold til avtalte oppsigelsesregler og en oppsigelsesfrist på ikke mer enn én måned.
 2. Forbrukeren kan alltid si opp en avtale som er inngått for en bestemt periode og har til formål regelmessig levering av produkter (inkludert elektrisitet) eller tjenester ved utløpet av den bestemte perioden med overholdelse av oppsigelsesbestemmelsene som er avtalt for dette formålet og en oppsigelsesfrist på maksimalt én måned.
 3. Forbrukeren kan:
  1. avslutte kontraktene som er angitt i det foregående avsnittet når som helst, og ikke være begrenset til oppsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;
  2. i det minste si opp kontraktene nevnt i foregående avsnitt på samme måte som de ble inngått;
  3. alltid si opp kontraktene angitt i foregående avsnitt med samme oppsigelsesfrist som entreprenøren har fastsatt for seg selv.

  Utvidelse

 4. En kontrakt som inngås for en fastsatt periode og har som formål regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester kan ikke automatisk forlenges eller fornyes for en bestemt periode.
 5. I avvik fra foregående ledd, kan en avtale som inngås for en fastsatt periode og har til formål regelmessig levering av dags- og ukeaviser og tidsskrifter forlenges for en fastsatt periode på maksimalt tre måneder dersom forbrukeren kan si opp denne utvidede kontrakten ved utløpet av forlengelsen med en oppsigelsesfrist på maksimalt én måned.
 6. En avtale som inngås for en fastsatt periode og har til formål å regelmessig levering av produkter eller tjenester kan bare forlenges automatisk for en fastsatt periode dersom forbrukeren når som helst kan si opp avtalen med overholdelse av en oppsigelsesfrist på ikke mer enn tre måneder i tilfelle kontrakten gjelder den vanlige, men mindre enn én gang per måned, levering av dags- eller ukeaviser og tidsskrifter.
 7. En avtale for en begrenset periode som har til formål regelmessig levering av dags- eller ukeaviser og tidsskrifter (prøve- eller introduksjonsabonnement) videreføres ikke automatisk, og avsluttes automatisk etter utløpet av prøve- eller introduksjonsperioden.Varighet
 8. Hvis en avtale har en varighet på mer enn ett år, kan forbrukeren når som helst si opp avtalen etter ett år med en oppsigelsesfrist på maksimalt én måned, med mindre rimelighets- og rettferdighetskravene motsetter seg oppsigelse før utløpet av avtalen. avtalt varighet.

Artikkel 15 – Betaling

 1. Så langt ikke annet er bestemt i kontrakten eller tilleggsvilkårene, er beløpene forbrukeren plikter å betale innen 14 dager etter angrefristens begynnelse, eller i mangel av angrefrist, innen 14 dager etter at avtalen er inngått. gikk inn i. Når det gjelder en avtale om levering av en tjeneste, starter denne perioden dagen etter at forbrukeren har mottatt bekreftelsen på avtalen.
 2. Ved salg av produkter til forbrukere kan forbrukeren aldri i vilkårene forpliktes til forskuddsbetaling på mer enn 50%. Dersom det er avtalt forskuddsbetaling, kan forbrukeren ikke gjøre noen som helst rettigheter gjeldende vedrørende gjennomføringen av den eller de aktuelle bestillingen eller tjenestene før den fastsatte forhåndsbetalingen har funnet sted.
 3. Forbrukeren har plikt til umiddelbart å varsle gründeren om unøyaktigheter i de oppgitte eller varslede betalingsopplysningene.
 4. Hvis forbrukeren ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser i tide, er de ansvarlige, etter at den sene betalingen har blitt påpekt av gründeren og gründeren har gitt forbrukeren en frist på 14 dager til å oppfylle betalingen. forpliktelser, og i fravær av betaling innen denne 14-dagers perioden, å betale den lovbestemte renten på beløpet som fortsatt skal betales, og gründeren har rett til å belaste de utenrettslige inkassokostnadene de pådrar seg. Disse innkrevingskostnadene vil utgjøre maksimalt: 15% av utestående beløp opp til ? 2500; 10% av den påfølgende ? 2500 og 5% av følgende ? 5000, med et minimum på ? 40. Entreprenøren kan avvike fra de oppgitte beløpene og prosentene til fordel for forbrukeren.

Artikkel 16 – Klagebehandling

 1. Entreprenøren har en tilstrekkelig publisert klageprosedyre, og vil behandle klagen i samsvar med denne klageprosedyren.
 2. Klager angående oppfyllelse av kontrakten må sendes til entreprenøren, fullstendig og tydelig beskrevet, innen rimelig tid etter at forbrukeren har konstatert manglene.
 3. Klager sendt til gründeren vil bli besvart innen en periode på 14 dager regnet fra datoen for mottak. Dersom en klage krever en påregnelig lengre behandlingstid, vil gründeren svare innen fristen på 14 dager med en bekreftelse på mottak og en indikasjon på når forbrukeren kan forvente et mer omfattende svar.
 4. En klage på et produkt, en tjeneste eller tjenesten til gründeren kan også sendes inn via et klageskjema på forbrukersiden.
 5. Forbrukeren må uansett gi gründeren 4 uker til å løse klagen i gjensidig samråd. Etter denne perioden oppstår det en tvist som kan behandles i henhold til klageprosedyren.

Artikkel 17 – Tvister

 1. Kontrakter mellom gründeren og forbrukeren som disse vilkårene og betingelsene gjelder for, er utelukkende underlagt lovene i Nederland.

Artikkel 18 – Ytterligere eller divergerende bestemmelser

Ytterligere bestemmelser eller bestemmelser som avviker fra disse vilkårene og betingelsene kan ikke være til ugunst for forbrukeren og må etableres skriftlig eller på en slik måte at de kan lagres av forbrukeren på en tilgjengelig måte på et varig medium.Leketøygruppe

Verdensomspennende frakt

Frakt samme dag

Enkel 14 dagers retur

14 dager pengene tilbake-garanti

100% Sikker utsjekking

PayPal / MasterCard / Visa

nb_NONorwegian