NOOXION's Dealer Operation Policy & Verkoopvoorwaarden

NOOXION's Dealer Operation Policy

Elke dealer die de benoeming accepteert en probeert de status van NOOXION's geautoriseerde dealer voor de verkoop van de door NOOXION geleverde producten (hierna "de dealer" genoemd) te behouden, zal dit beleid altijd als volgt naleven;

1. Beheer van de meest recente verkoopinformatie en openbaarmaking van de locatie van elke winkel die in de Producten handelt

Gedurende de periode dat de dealerrelatie met NOOXION wordt onderhouden, zal de Dealer NOOXION voorzien van de meest recente en nauwkeurige bedrijfsinformatie en de locatie bekendmaken van elke winkel die handelt in de Producten.

Het onderwerp dat hierin openbaar moet worden gemaakt, omvat een offline winkel, een website die commerciële transacties ondersteunt en een tijdelijke winkel (bijv. evenement, campagne, producttentoonstelling, kleine winkel, enz.).

2. Rapporten over verkoopvolume

Op verzoek zal de Dealer onmiddellijk informatie verzamelen en verstrekken over het goedgekeurde verkoopvolume door winkels. Om aan deze verplichting te voldoen, heeft NOOXION het recht om de verkopen van producten en zakelijke prestaties te inspecteren of financiële analyses uit te voeren.

3. Handel en merk

De Dealer zal zich houden aan het onderstaande Trend- en Merkbeleid van NOOXION en aangeven dat hij een geautoriseerde dealer van NOOXION is in alle online advertenties en zakelijke prestaties.

Het is de Dealer ten strengste verboden een bedrijf op te richten dat het handelsmerk van NOOXION gebruikt, noch het handelsmerk van NOOXION te registreren als domeinnaam of gebruikersnaam voor sociale media. De Dealer die het Product verhandelt, zal alleen het door NOOXION goedgekeurde marketingmateriaal gebruiken voor marketing en reclame.

4. NOOXION's minimale geadverteerde prijsbeleid

De Dealer zal alle verplichtingen nakomen die verband houden met of voortvloeien uit het Minimum Geadverteerde Prijsbeleid van NOOXION.

5. van de transactie tussen de Dealers.

De Dealer zal geen grote hoeveelheden van de Producten verkopen, op de markt brengen of distribueren aan een andere Dealer of NOOXION's Dealer die transacties uitvoert met een andere winkel. De Dealer zal het Product alleen aan een eindconsument verkopen, op de markt brengen of distribueren.

6. Koop de producten van NOOXION bij een geautoriseerde dealer

Winkels zullen geen producten van NOOXION kopen in winkels of leveringsbronnen die niet expliciet door NOOXION worden gegarandeerd.

7. Verbod op wijzigingen in de originele verpakking

De Dealer zal de door NOOXION voor de Producten gemaakte originele verpakking op geen enkele wijze wijzigen, beschadigen, verwijderen of bedekken. Het is de Dealer ten strengste verboden de verpakking te verwijderen en de Producten in een andere verpakking of met een andere naam dan NOOXION door te verkopen.

8. officiële website en officiële marketingdatum

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming zal de Dealer de officiële productwebsite en marketinggegevens van NOOXION gebruiken en deze niet zonder toestemming van NOOXION wijzigen, aanpassen of wijzigen.

9. Geen bundeling van de Producten zonder toestemming

De Dealer zal de Stock Keeping Unit (SKU) van de Producten niet opnieuw aanwijzen, noch de Producten bundelen met producten die zijn vervaardigd door een ander bedrijf dan NOOXION zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NOOXION.

10. Massale verkoop

De Dealer zal zich naar redelijkheid inspannen om NOOXION te helpen en samen te werken bij het voorkomen van ongeoorloofde invoer van NOOXION's Producten. De Dealer zal proberen alle informatie met betrekking tot de transactie te behouden of in bezit te hebben, waaronder naam, adres, telefoonnummer van klanten, en serie- of modelnummer dat aan de Producten is gekoppeld, en de datum van de transactie. Hoewel de Dealer niet verplicht is klantinformatie aan NOOXION over te dragen, zal hij deze informatie gebruiken om het verdachte aankooppatroon op te lossen.

11. Verwarring bij de klant

De Dealer mag geen andere producten adverteren, op de markt brengen, tentoonstellen, tentoonstellen of demonstreren met producten van NOOXION samen op een manier om andere producten te vervaardigen of aan te bevelen of om de indruk te wekken dat andere producten gerelateerd zijn aan NOOXION.

12. Verkoop aan klanten binnen aangewezen zakengebied

De Dealer zal zijn levering beperken tot het aangewezen land of zakengebied waar de leveringsbestemming zich bevindt. Deze beperking is van toepassing op de online verkoop en levering aan een eindklant, indien het zakengebied van de Dealer geen online kanalen omvat.

13. Naleving van PCI-voorschriften

De Dealer zal voldoen aan de PCI-regelgeving op alle websites die eigendom zijn van of beheerd worden door de Dealer ter ondersteuning van geautoriseerde commerciële transacties.

14. Bijgewerkt beheer van het privacybeleid

De Dealer zal het privacybeleid op een openbaar toegankelijke manier aankondigen, behouden en handhaven.

15. Afzonderlijke exploitatie van offline winkel en elektronische commerciële zaken

De Dealer plant en organiseert de inventaris voor de elektronische commerciële activiteiten afzonderlijk, los van de inventaris voor de offline winkel, en verstrekt respectievelijk nauwkeurige cijfers met betrekking tot het verkoopvolume.

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van NOOXION producten te plaatsen op andere websites (zoals marktplaatsen of een ander domein) dan de opgegeven website die is goedgekeurd bij het betreden van uw dealerschap.

16. Beveiliging van elektronische commerciële website en preventie van frauduleuze handelingen

De Dealer zal maatregelen nemen om de elektronische commerciële website veilig te houden en frauduleuze handelingen te voorkomen, waaronder dubbele certificering, leveringsbeperking binnen toegestaan zakelijk gebied, en procedures om de frauduleuze handeling door een klant op te lossen.

17. met wetten en beleid en klanttevredenheid

De Dealer zal zich strikt houden aan alle relevante wetten, voorschriften, regels en beleid bij het verkopen, op de markt brengen en adverteren van NOOXION's Producten en een efficiënte aftersalesservice bieden om te voldoen aan de minimale gebruikelijke praktijk in de markt.

In het geval dat de Dealer niet voldoet aan alle voorschriften die zijn uiteengezet in het beleid van NOOXION voor geautoriseerde dealers, kan de Dealer worden geschorst of beëindigd.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

NOOXION, handelsnaam van Toy group BV

 

Speelgoedgroep B.V

Om de kamp 17, 7964KT Ansen Nederland

 

 1. Toepasbaarheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten tot levering van zaken door Toy groupr BV, handelend onder de naam NOOXION, hierna te noemen “NOOXION”, die hebben plaatsgevonden of tot stand zijn gekomen via het online web van NOOXION winkel tussen NOOXION en Wederpartij.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling, alsmede door aanvaarding van een aanbod van NOOXION, aanvaardt Wederpartij steeds en uitsluitend de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, met uitdrukkelijke uitsluiting van eventuele eigen algemene voorwaarden.

1.3 Eventuele afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover NOOXION deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. De afwijking en/of aanvulling betreft uitsluitend de levering op grond waarvan acceptatie heeft plaatsgevonden.

1.4 In deze Algemene Voorwaarden geldt een e-mail tevens als schriftelijke verklaring.

1.5 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over consumentenkoop wordt daaronder verstaan: de tussen NOOXION en Wederpartij tot stand gekomen koop met betrekking tot roerende zaken, waarbij Wederpartij een natuurlijk persoon is, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 

 1. Offer en acceptatie

2.1 Alle aanbiedingen door of namens NOOXION gedaan op welke wijze dan ook (mondeling, schriftelijk, elektronisch, digitaal etc.), zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt.

2.2 NOOXION is bevoegd elk aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door Wederpartij te herroepen. NOOXION heeft het recht aanbiedingen van de website te verwijderen en leveringen te annuleren.

2.3 Indien de aanvaarding door Wederpartij afwijkt van het aanbod van NOOXION, ook al betreft het slechts op ondergeschikte punten, komt geen overeenkomst tot stand, maar geldt dit als een aanbod van Wederpartij.

2.4 Een door Wederpartij gedaan aanbod wordt eerst geacht door NOOXION te zijn aanvaard nadat en tenzij NOOXION dit schriftelijk heeft bevestigd.

2.5 Aanbiedingen en/of offertes van NOOXION gelden niet voor nabestellingen of nieuwe bestellingen.

2.6 Wederpartij heeft een aanbod van NOOXION geaccepteerd als hij zijn accountgegevens (klantgegevens) op de website van NOOXION heeft ingevoerd en een bestelling heeft geplaatst.

2.7 Nadat een bestelling door Wederpartij is geplaatst, stuurt NOOXION een orderbevestiging met factuur. Indien Wederpartij een bestelling heeft geplaatst met betaling via Bankoverschrijving dan dient de bestelling binnen 7 dagen betaald te zijn, anders heeft NOOXION het recht de bestelling te annuleren.

 

 1. Prijs

3.1 NOOXION berekent prijzen zoals deze op de website staan vermeld, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De op de website vermelde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief bezorgkosten.

3.2 NOOXION is gerechtigd kostprijsstijgingen van meer dan 15% aan Wederpartij door te berekenen. Indien stijgingen plaatsvinden binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst, is Wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 

 1. Betaling

4.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden voor de overeengekomen vervaldatum, uitsluitend door storting of overmaking op een op de factuur vermelde rekening.

4.2 Onverminderd de overige aan NOOXION ter zake toekomende rechten, is Wederpartij zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst in verzuim indien Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van het verschuldigde, dan wel anderszins toerekenbaar in gebreke blijft. de nakoming van haar verplichtingen jegens NOOXION.

4.3 NOOXION is gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten aan Wederpartij in rekening te brengen. De kosten worden berekend conform het Staffel Kantonrechters Rapport Voorwerk II[1]. Het minimumtarief voor buitengerechtelijke incasso's is € 37,00.

 

 1. Levering, risico

5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, vindt levering pas plaats nadat Wederpartij het factuurbedrag volledig heeft voldaan.

5.2 NOOXION bepaalt verzendwijze en verzendroute.

5.3 Wederpartij heeft de verplichting de zaken af te nemen.

5.4 From the moment NOOXION presents the goods to the shipping firm for delivery (for instance, TNT Post), the risk of the goods getting lost or deteriorating (including damage, loss, theft) will lie with Other Party.

 

 1. Inspectie van goederen en klachten

6.1 Wederpartij zal de zaken bij aflevering direct controleren. Zo spoedig mogelijk nadat Wederpartij eventuele gebreken of tekortkomingen heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen vaststellen, doch uiterlijk binnen twee weken na levering van de zaken, dient Wederpartij eventuele klachten schriftelijk aan NOOXION te melden, vergezeld van een zorgvuldige omschrijving van de klacht(en).

6.2 Klachten kunnen worden ingediend op het postadres van NOOXION, te weten: NOOXION, Om de kamp 17, 7964KT Ansen Nederland, Nederland

6.3 Goederen waarover Wederpartij heeft geklaagd, zullen zorgvuldig en ongebruikt, onvermengd en onbewerkt op een daartoe geschikte plaats worden opgeslagen en op eerste verzoek van NOOXION aan NOOXION of een door NOOXION aan te wijzen derde ter beschikking worden gesteld voor verder gebruik. inspectie door de zaken voor rekening van Wederpartij aan NOOXION te zenden. 

6.4 Wederpartij is verplicht beschadigde goederen te verwerken en te repareren of goederen te bemiddelen en haar klanten productondersteuning te bieden. Dit betekent reparatie en probleemoplossing om het product te repareren. NOOXION biedt per e-mail ondersteuning en stuurt vervangende onderdelen op kosten van Wederpartij.  

 

 1. Tijd om na te denken en te annuleren

7.1 Indien het een consumentenkoop betreft, heeft Wederpartij het recht de koop gedurende zeven dagen na ontvangst van het product door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Wederpartij zal in dat geval de zaken zo spoedig mogelijk op eigen kosten ongeopend en ongebruikt aan NOOXION retourneren. NOOXION zal het door Wederpartij aan haar betaalde bedrag zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na herroeping terugbetalen.

 

 1. Aansprakelijkheid NOOXION

8.1 NOOXION is niet aansprakelijk voor enige materiële of immateriële schade geleden door Wederpartij en/of derden aan wie Wederpartij de goederen ter beschikking stelt, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van NOOXION. In het bijzonder is NOOXION niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade.

8.2 NOOXION is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, directe of indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade en/of gederfde winst.

8.3 In ieder geval is de aansprakelijkheid van NOOXION onder alle omstandigheden beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in voorkomend geval uitkeert.

8.4 Indien verzekeraars niet tot uitkering overgaan of indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot driemaal de netto factuurwaarde van de betreffende levering met een maximum van € 500,-.

8.5 Wederpartij vrijwaart NOOXION tegen alle aansprakelijkheden van derden, ongeacht hun aard of omvang, waarbij afstand wordt gedaan van enig verhaal tegen NOOXION hierin.

 

 1. Producteisen en verwerking

9.1 Een buiten Nederland gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon / Wederpartij die buiten Nederland elektrische en elektronische apparatuur op de markt aanbiedt geeft hierbij NOOXION haar mandaat en wordt verantwoordelijk voor de naleving van EU WEEE-richtlijn 2002/96/EG en de verplichtingen die voortvloeien uit deze verordening.

9.2 Producten van NOOXION zijn leeftijdsgebonden producten wederpartij zal geen producten van NOOXION verkopen aan kinderen tussen 0-14 jaar. De producten van NOOXION kunnen alleen worden verkocht aan Verzamelaars ouder dan 14 jaar.

 

 1. Gedeeltelijke nietigheid, verzaking

10.1 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door de rechter geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard en/of nietig wordt verklaard, wordt de bepaling geacht te zijn omgezet in een bepaling die, voor zover mogelijk met het behoud van de inhoud en strekking ervan, is niet vernietigbaar/nietig.

 

10.2 Indien NOOXION niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat NOOXION afstand doet van het recht om in de toekomst stipte naleving te verlangen.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle overeenkomsten en alle overige rechtsbetrekkingen tussen NOOXION en Wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alleen de Rechtbank Amsterdam is bevoegd om van geschillen tussen partijen kennis te nemen.

Wereldwijde verzending

Verzending dezelfde dag

Makkelijk 14 dagen retourneren

14 dagen geld terug garantie

100% Veilig afrekenen

PayPal / MasterCard / Visa

nl_NLDutch