NOOXIONs policy för återförsäljare och försäljningsvillkor

NOOXIONs policy för återförsäljare

Varje återförsäljare som accepterar utnämningen och försöker behålla statusen som NOOXIONs auktoriserade återförsäljare för försäljning av Produkterna som tillhandahålls av NOOXION (hädanefter kallad "återförsäljaren") ska alltid följa denna policy enligt följande;

1. Hantering av den senaste försäljningsinformationen och avslöjande av platsen för alla butiker som handlar med produkterna

Under den period då återförsäljarrelationen upprätthålls med NOOXION, ska återförsäljaren förse NOOXION med den senaste och exakta företagsinformationen och avslöja platsen för varje detaljhandelsbutik som handlar med produkterna.

Ämnet som ska avslöjas härav inkluderar offlinebutik, webbplats som stöder kommersiella transaktioner och tillfällig butik (t.ex. evenemang, kampanj, produktutställning, kortvarig butik, etc.).

2. Rapporter om försäljningsvolym

På begäran ska Återförsäljaren omgående samla in och tillhandahålla information om godkänd försäljningsvolym av butiker. För att uppfylla denna skyldighet ska NOOXION ha rätt att inspektera försäljningen av produkter och affärsresultat eller att genomföra finansiell analys.

3. Handel och varumärke

Återförsäljaren ska följa NOOXIONs trend- och varumärkespolicy nedan och ange att den är en auktoriserad återförsäljare av NOOXION i all onlineannonsering och affärsverksamhet.

Återförsäljaren ska vara strängt förbjuden att etablera ett företag som använder NOOXIONs varumärke eller registrera NOOXIONs varumärke som sin domäntitel eller användarnamn för sociala medier. Återförsäljaren som handlar med produkten ska endast använda marknadsföringsmaterial som godkänts av NOOXION för marknadsföring och reklam.

4. NOOXIONs policy för lägsta annonserade pris

Återförsäljaren ska utföra alla förpliktelser, i samband med eller, som uppstår ur NOOXIONs policy för lägsta annonserade pris.

5. av transaktionen mellan återförsäljarna.

Återförsäljaren får inte sälja, marknadsföra eller distribuera stora volymer av produkterna till andra återförsäljare eller NOOXIONs återförsäljare som genomför transaktioner med annan återförsäljare. Återförsäljaren ska endast sälja, marknadsföra eller distribuera produkten till en slutkonsument.

6. Köp NOOXIONs produkter från auktoriserad återförsäljare

Återförsäljare ska inte köpa NOOXIONs produkter från någon återförsäljare eller leveranskälla som inte uttryckligen garanteras av NOOXION.

7. Förbud mot ändring av originalförpackningen

Återförsäljaren får inte ändra, förstöra, ta bort eller täcka på något sätt originalförpackningen som tillverkats av NOOXION för produkterna. Återförsäljaren ska vara strängt förbjuden att ta bort förpackningen och sälja produkterna i en annan förpackning eller med ett annat namn bifogat något annat än NOOXION.

8. officiell webbplats och officiellt marknadsföringsdatum

Förutom med föregående skriftligt godkännande ska återförsäljaren använda den officiella produktwebbplatsen och marknadsföringsdata som tillhandahålls av NOOXION och ska inte ändra, modifiera eller ändra dem utan NOOXIONs tillstånd.

9. Ingen buntning av produkterna utan tillstånd

Återförsäljaren ska inte omdesigna lagerhållningsenhet (SKU) för produkterna eller bunta produkterna med produkter tillverkade av ett annat företag än NOOXION utan NOOXIONs skriftliga godkännande i förväg.

10. Massförsäljning

Med sina rimliga ansträngningar ska återförsäljaren bistå och samarbeta med NOOXION för att förhindra obehörig import av NOOXIONs produkter. Återförsäljaren ska försöka behålla, eller inneha all information relaterad till transaktionen, inklusive namn, adress, telefonnummer till kunder och serie- eller modellnummer bifogat till Produkterna, och transaktionsdatum. Även om Återförsäljaren inte har någon skyldighet att överföra kundinformation till NOOXION, ska den använda denna information i syfte att reda ut det misstänkta köpmönstret.

11. Kundens förvirring

Återförsäljaren får inte annonsera, marknadsföra, ställa ut, visa eller demonstrera andra produkter tillsammans med NOOXIONs produkter på ett sätt för att tillverka eller rekommendera andra produkter eller för att ge någon antydan om att andra produkter är relaterade till NOOXION.

12. Försäljning till kunder inom utpekat affärsområde

Återförsäljaren ska begränsa sin leverans inom det angivna landet eller affärsområdet där leveransdestinationen är belägen. Denna begränsning ska tillämpas på onlineförsäljning och leverans till slutkund, i det fall Återförsäljarens affärsområde inte inkluderar onlinekanaler.

13. Överensstämmelse med PCI-bestämmelser

Återförsäljaren ska följa PCI-reglerna på alla webbplatser som ägs eller drivs av återförsäljaren för att stödja auktoriserade kommersiella transaktioner.

14. Uppdaterad sekretesspolicyhantering

Återförsäljaren ska tillkännage, behålla och underhålla integritetspolicyn på ett allmänt tillgängligt sätt.

15. Separat drift av offlinebutik från elektronisk kommersiell verksamhet

Återförsäljaren ska planera och organisera lagret för den elektroniska kommersiella verksamheten separat från lagret för offlinebutiken och tillhandahålla exakta siffror om försäljningsvolymen.

Det är förbjudet att placera produkter på andra webbplatser (såsom marknadsplatser eller annan domän) än den angivna webbplats som godkändes när du gick in i din återförsäljare utan skriftligt tillstånd från NOOXION.

16. Skyddsåtgärd för elektronisk kommersiell webbplats och förhindrande av bedrägliga handlingar

Återförsäljaren ska vidta åtgärder för att hålla den elektroniska kommersiella webbplatsen säker och förhindra eventuella bedrägliga handlingar, vilket inkluderar dubbelcertifiering, leveransbegränsning inom tillåtet affärsområde och process för att lösa bedrägeri från en kunds sida.

17. med lagar och policy och kundnöjdhet

Återförsäljaren ska strikt följa alla relevanta lagar, förordningar, regler och policy vid försäljning, marknadsföring och reklam för NOOXIONs produkter och tillhandahålla effektiva eftermarknadstjänster för att uppfylla minsta sedvanliga praxis på marknaden.

Om återförsäljaren inte följer alla regler som anges i NOOXIONs policy för auktoriserade återförsäljare, kan återförsäljaren stängas av eller sägas upp.

ALLMÄNNA VILLKOR OCH FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

NOOXION, handelsnamn för Toy group BV

 

Toy group BV

Om de kamp 17, 7964KT Ansen, Nederländerna

 

 1. Tillämplighet

1.1 Dessa Allmänna Villkor gäller för erbjudanden, avtal och beställningar för leverans av varor från Toy groupr BV, som handlar under namnet NOOXION, nedan kallat "NOOXION", som har skett eller har genomförts via NOOXIONs onlinewebb. handla mellan NOOXION och motpart.

1.2 Genom att göra en beställning, samt genom att acceptera ett erbjudande från NOOXION, accepterar den andra parten, alltid och exklusivt, tillämpligheten av dessa Allmänna Villkor, med det uttryckliga undantaget från sina egna allmänna villkor.

1.3 Eventuella avvikelser från och/eller tillägg till dessa Allmänna Villkor gäller endast om och i den mån NOOXION uttryckligen skriftligen har godkänt dem. Avvikelsen och/eller tillägget avser uteslutande den leverans på grund av vilken accept har skett.

1.4 I dessa Allmänna Villkor räknas även ett e-postmeddelande som ett skriftligt uttalande.

1.5 Där det i dessa Allmänna Villkor hänvisas till konsumentköp, betyder det: den försäljning som slutits mellan NOOXION och Andra Part med hänvisning till personlig egendom, varvid Andra Part är en fysisk person, som inte agerar i utövande av yrke eller verksamhet.

 

 1. Erbjudande och acceptans

2.1 Alla erbjudanden av eller på uppdrag av NOOXION som görs på något sätt (muntligt, skriftligt, elektroniskt, digitalt, etc.), är fria förpliktelser och gäller så länge lagret räcker.

2.2 NOOXION är behörig att återkalla ett erbjudande inom fem arbetsdagar efter mottagandet av den andra partens godkännande. NOOXION har rätt att ta bort erbjudanden från webbplatsen och avbryta leveranser.

2.3 Om Andraparts accept avviker från NOOXIONs erbjudande, även om det endast avser mindre punkter, träffas inget avtal utan det ska förstås som ett erbjudande som lagts av Andra Part.

2.4 Ett erbjudande från annan part anses inte ha accepterats av NOOXION förrän och såvida NOOXION inte har bekräftat det skriftligen.

2.5 NOOXIONs erbjudanden och/eller offerter gäller inte för återkommande beställningar eller nya beställningar.

2.6 Annan Part kommer att ha accepterat ett erbjudande från NOOXION om den har angett sin kontoinformation (kundinformation) på NOOXIONs hemsida och lagt en beställning.

2.7 Efter att en beställning har lagts av motparten kommer NOOXION att skicka en orderbekräftelse med en faktura. Om annan part har lagt en beställning med betalning via banköverföring måste beställningen betalas inom 7 dagar, annars har NOOXION rätt att avbryta beställningen.

 

 1. Pris

3.1 NOOXION tar ut priser som de visas på webbplatsen, om inte annat uttryckligen skriftligen överenskommits. Priserna som anges på hemsidan är exklusive moms och exklusive fraktkostnader.

3.2 NOOXION är berättigat att debitera motparten höjningar av självkostnadspris med mer än 15%. Om resning sker inom tre månader från det att avtalet träffades, har motparten rätt att lösa avtalet.

 

 1. Betalning

4.1 I den mån annat inte skriftligen överenskommits ska betalning erläggas före avtalad förfallodag, endast genom insättning av beloppet på eller överföring till konto angivet på fakturan.

4.2 Utan att det påverkar eventuella andra relevanta rättigheter som NOOXION har rätt till, kommer den andra parten att vara i försummelse utan att kräva meddelande om försummelse eller rättsligt ingripande, om den andra parten underlåter att betala de förfallna pengarna i tid och/eller helt, eller på annat sätt tillskrivs fel i fullgörandet av sina skyldigheter gentemot NOOXION.

4.3 NOOXION har rätt att ta ut utomrättsliga inkassokostnader till Andra Part. Kostnaderna kommer att beräknas i enlighet med "Staffel Kantonrechters" Rapport Voorwerk II[1]. Minimiavgiften för utomrättsliga inkasso är €37,00.

 

 1. Leverans, Risk

5.1 Såvida inte annat uttryckligen skriftligen överenskommits sker leverans först efter att Andra Part till fullo har betalat fakturabeloppet.

5.2 NOOXION bestämmer fraktsätt och fraktväg.

5.3 Andra Part har skyldighet att köpa varan.

5.4 Från det ögonblick som NOOXION presenterar varorna till fraktfirman för leverans (till exempel TNT Post), ligger risken för att varorna försvinner eller försämras (inklusive skada, förlust, stöld) på den andra parten. Om det gäller ett konsumentköp ligger denna risk på Andra Part från och med leveranstillfället.

 

 1. Besiktning av varor och reklamationer

6.1 Motparten ska omedelbart kontrollera varan vid leverans. Så snart som möjligt efter det att motpart har konstaterat eller rimligen hade kunnat konstatera några fel eller brister, dock senast inom två veckor från leverans av varan, ska motparten skriftligen meddela NOOXION eventuella reklamationer, åtföljd av en noggrann beskrivning av varan. klagomål(er).

6.2 Klagomål kan lämnas till NOOXIONs postadress, vilket är: NOOXION, Om de kamp 17, 7964KT Ansen, Nederländerna, Nederländerna

6.3 Varor som motparten reklamerat ska förvaras varsamt och oanvända, oblandade och obearbetade, på lämplig plats och på NOOXIONs första begäran ställas till NOOXIONs eller av NOOXION utsedd tredje part till förfogande för vidare besiktning genom att skicka varan till NOOXION på annan parts bekostnad. 

6.4 Andra Part är skyldig att bearbeta och reparera skadade eller förmedla varor och erbjuda sina kunder produktsupport. Detta innebär reparation och felsökning för att reparera produkten. NOOXION kommer att erbjuda support via e-post och skickar reservdelar på annan parts bekostnad.  

 

 1. Dags att reflektera och avboka

7.1 Om det avser ett konsumentköp har Andra Part rätt att häva köpet i sju dagar efter mottagandet av varan genom ett skriftligt meddelande därom. I så fall ska Annan Part så snart som möjligt och på egen bekostnad returnera varan till NOOXION, oöppnad och oanvänd. NOOXION kommer att återbetala pengarna som betalats till den av den andra parten så snart som möjligt och i alla fall inom trettio dagar efter uppsägningen.

 

 1. Ansvar NOOXION

8.1 NOOXION ansvarar inte för någon materiell eller immateriell skada som åsamkats Andra Part och/eller tredje part till vars förfogande Andra Part ställer varorna, såvida det inte sker uppsåt eller grov vårdslöshet från NOOXIONs sida. I synnerhet är NOOXION inte ansvarigt för några hälsoskador.

8.2 NOOXION ansvarar inte för några följdskador, direkta eller indirekta företagsskador, stagnationsskador och/eller utebliven vinst.

8.3 I vilket fall som helst är NOOXIONs ansvar under alla omständigheter begränsat till det belopp som dess ansvarsförsäkringsgivare kommer att betala ut i ett givet fall.

8.4 Om försäkringsgivare vägrar att betala ut eller om skadan inte täcks av försäkringen, begränsas ansvaret till tre gånger nettofaktureringsvärdet för den aktuella leveransen, med högst 500 €.

8.5 Den andra parten ska hålla NOOXION skadeslös från tredje parts ansvar, oavsett deras art eller omfattning, och avstår från varje regressrätt mot NOOXION häri.

 

 1. Produktkrav och bearbetning

9.1 En fysisk person eller juridisk person / annan part etablerad utanför Nederländerna som erbjuder elektrisk och elektronisk utrustning på marknaden utanför Nederländerna ger härmed NOOXION sitt mandat och blir ansvarig för uppfyllandet av EU:s WEEE-direktiv 2002/96/EG och de skyldigheter som följer av denna förordning.

9.2 Produkter från NOOXION är åldersbegränsade produkter annan part ska inte sälja NOOXIONs produkter till barn mellan 0-14 år. NOOXIONs produkter får endast säljas till Samlare som är äldre än 14 år.

 

 1. Partiell ogiltighet, Avsägelse

10.1 Om någon bestämmelse i dessa Allmänna Villkor upphävs och/eller anses ogiltig, helt eller delvis, av en domare, anses bestämmelsen ha omvandlats till en bestämmelse som, så långt det är möjligt med bibehållandet av dess innehåll och innebörd, är inte upphävande/ogiltigt.

 

10.2 Om NOOXION inte alltid kräver strikt efterlevnad av dessa Allmänna villkor, innebär det inte att NOOXION kommer att avsäga sig rätten att kräva strikt efterlevnad i framtida fall.

 

 1. Tillämplig lag och behörig domstol

11.1 Alla avtal och andra juridiska förhållanden mellan NOOXION och den andra parten kommer exklusivt att styras av holländsk lag.

11.2 Endast Amsterdam District Court är behörig att ta del av tvister mellan parter.

Världsomspännande frakt

Leverans samma dag

Enkla 14 dagars returer

14 dagars pengarna tillbaka-garanti

100% Säker utcheckning

PayPal / MasterCard / Visa

sv_SESwedish