Villkor

Innehållsförteckning

Artikel 1 – Definitioner
Artikel 2 – Företagarens identitet
Artikel 3 – Tillämpning
Artikel 4 – Erbjudandet
Artikel 5 – Avtalet
Artikel 6 – Ångerrätt
Artikel 7 – Konsumentens skyldigheter under ångerfristen
Artikel 8 – Artikel 8 – Konsumentens utövande av ångerrätten och kostnader för detta
Artikel 9 – Artikel 9 – Företagarens skyldigheter vid återkallelse
Artikel 10 – Uteslutning av ångerrätten
Artikel 11 – Priset
Artikel 12 – Efterlevnad och ytterligare garanti
Artikel 13 – Leverans och genomförande
Artikel 14 – Förlängda transaktioner: varaktighet, uppsägning och förlängning
Artikel 15 – Betalning
Artikel 16 – Klagomålsförfarande
Artikel 17 – Tvister
Artikel 18 – Ytterligare eller avvikande bestämmelser

Artikel 1 – Definitioner

I dessa villkor definieras följande termer enligt nedan:

 1. Tilläggskontrakt: ett avtal där konsumenten förvärvar produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster i samband med ett distansavtal och dessa föremål, digitalt innehåll och/eller tjänster levereras av företagaren eller av en tredje part på grundval av ett avtal mellan denna tredje part. part och företagaren;
 2. Avkylningsperiod: den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;
 3. Konsument: den fysiska personen som inte agerar för ändamål som är kopplade till deras handel, affärsverksamhet, hantverk eller yrkesverksamhet;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitalt innehåll: data som produceras och levereras i digital form;
 6. Långtidskontrakt: ett avtal som ger regelbunden leverans av varor, tjänster och/eller digitalt innehåll under en viss period;
 7. Hållbart medium: varje verktyg – även e-post – som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är personligen riktad till dem på ett sätt som möjliggör framtida konsultation eller användning under en period som är anpassad till det syfte som informationen är avsedd för, och möjliggör oförändrad återgivning av den lagrade informationen;
 8. Ångerrätt: möjligheten för konsumenten att häva distansavtalet inom ångerfristen;
 9. Entreprenör: den fysiska personen eller juridiska personen som är medlem av Thuiswinkel.org och erbjuder produkter, (tillgång till) digitalt innehåll och/eller tjänster till konsumenter på distans;
 10. Distansavtal: ett avtal som ingås mellan företagaren och konsumenten inom ramen för ett organiserat system för försäljning på distans av produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster varigenom, tills avtalet ingås, exklusivt eller delvis utnyttjas av en eller flera tekniker för kommunikation på distans;
 11. Modell ångerblankett: den europeiska mallen för ångerblankett som ingår i bilaga I till dessa villkor; Bilaga I behöver inte göras tillgänglig om konsumenten inte har någon ångerrätt avseende sin beställning;
 12. Teknik för att kommunicera på distans: resurs som kan användas för att ingå avtal utan att konsumenten och företagaren behöver mötas samtidigt i samma utrymme.

Artikel 2 – Företagarens identitet

Företagarens namn: Toy group BV

Agerar under namn/namn:

Nooxion Europe BV

Platsadress:

Om de kamp 17, 7964KT Ansen, Nederländerna

Tillgänglighet:

Måndag till lördag från 09.00 till 17.00

E-post: info[at]furybear.eu

Handelskammarens nummer: 24410647

Momsnummer: NL817708480B02

Artikel 3 – Tillämpning

 1. Dessa villkor är tillämpliga på varje erbjudande från företagaren och varje distansavtal mellan företagaren och konsumenten.
 2. Texten i dessa villkor kommer att göras tillgänglig för konsumenten innan distansavtalet ingås. Om detta inte rimligen är möjligt kommer företagaren innan distansavtalet ingås att ange på vilket sätt villkoren kan konsulteras hos företagaren och att de kan skickas så snart som möjligt utan kostnad, kl. konsumentens begäran.
 3. Om distansavtalet ingås elektroniskt, kan det, i avvikelse från föregående stycke och innan distansavtalet ingås, texten i dessa villkor kan göras tillgänglig för konsumenten på elektronisk väg på ett sådant sätt att den på ett enkelt sätt kan förvaras av konsumenten på ett hållbart medium. Om detta inte rimligen är möjligt kommer det, innan distansavtalet ingås, att anges var villkoren kan läsas på elektronisk väg och att de skickas elektroniskt eller på annat sätt kostnadsfritt till konsumenten. begäran.
 4. För det fall att utöver dessa villkor även specifika produkt- eller tjänstevillkor gäller gäller i tillämpliga delar första och andra styckena och vid motstridiga villkor kan konsumenten alltid åberopa det gällande villkoret som är mest förmånligt för att dem.

Artikel 4 – Erbjudandet

 1. Om ett erbjudande är föremål för en begränsad varaktighet eller är föremål för villkor, kommer detta uttryckligen att anges i erbjudandet.
 2. Erbjudandet kommer att innehålla en fullständig och detaljerad beskrivning av de erbjudna produkterna, digitalt innehåll och/eller tjänster. Beskrivningen kommer att vara tillräckligt detaljerad för att möjliggöra en bra utvärdering av erbjudandet av konsumenten. Om företagaren använder sig av bilder kommer dessa att vara en sann representation av de erbjudna produkterna, digitala innehållet och/eller tjänsterna. Uppenbara förbiser eller uppenbara fel i erbjudandet är inte bindande för företagaren.
 3. Varje erbjudande kommer att innehålla sådan information att det blir tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är förknippade med att acceptera erbjudandet.

Artikel 5 – Avtalet

 1. Avtalet omfattas av bestämmelserna i punkt 4, vid den tidpunkt då konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller motsvarande villkor.
 2. Om konsumenten har accepterat erbjudandet på elektronisk väg, bekräftar företagaren omedelbart på elektronisk väg mottagandet av godkännandet av erbjudandet. Konsumenten kan säga upp avtalet så länge mottagandet av detta godkännande inte bekräftas av företagaren.
 3. Om avtalet ingås elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra elektronisk överföring av data och kommer att säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer företagaren att iaktta lämpliga säkerhetsåtgärder för detta.
 4. Företagaren kan inom lagbestämmelserna utreda om konsumenten kan fullgöra sina betalningsförpliktelser, samt utreda alla fakta och faktorer som är av betydelse för att ingå distansavtalet på ett ansvarsfullt sätt. Om företagaren på grundval av denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet, har denne rätt att med angivande av skäl vägra en beställning eller ansökan eller att till genomförandet förena särskilda villkor.
 5. Företagaren kommer senast vid leverans av produkten, tjänsten eller digitala innehållet, skriftligen eller på ett sådant sätt att det kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på ett varaktigt medium, till konsumenten skicka följande information:
  1. besöksadressen för företagarens verksamhetsställe där konsumenten kan rikta klagomål;
  2. under vilka villkor och på vilket sätt konsumenten kan utnyttja ångerrätten, eller ett tydligt uttalande om uteslutning av ångerrätten;
  3. informationen om garantier och befintlig service efter köp;
  4. priset, inklusive alla skatter, för produkten, tjänsten eller digitalt innehåll; kostnaderna för leverans i den mån det är tillämpligt; och sättet för betalning, leverans eller genomförande av distansavtalet;
  5. kraven för uppsägning av avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är på obestämd varaktighet;
  6. om konsumenten har ångerrätt, modell ångerrätt.
 6. Vid en utökad transaktion är bestämmelserna i föregående stycke endast tillämpliga på den första leveransen.

Artikel 6 – Ångerrätt

När det gäller produkter:

 1. The consumer can terminate a contract in connection with the purchase of a product during a cooling off period of a minimum of 30 days without stating reasons. In case the product is ordered with a custom paint job the customer does not have right to withdrawal. The entrepreneur may ask the consumer about the reason for withdrawal, but not oblige the consumer to state their reason(s).
 2. Ångerfristen som anges i punkt 1 börjar dagen efter att konsumenten, eller en tredje part som konsumenten i förväg utsett, som inte är transportören, har tagit emot produkten, eller:
  1. om konsumenten har beställt flera produkter i samma beställning: dagen då konsumenten, eller en tredje part utsedd av dem, har tagit emot den sista produkten. Företagaren kan, förutsatt att han har informerat konsumenten om detta på ett tydligt sätt innan beställningsprocessen, avvisa en beställning av flera produkter med olika leveranstider.
  2. om leveransen av en produkt består av olika försändelser eller komponenter: den dag då konsumenten, eller en tredje part utsedd av dem, har tagit emot den sista försändelsen eller den sista delen;
  3. i fråga om avtal om regelbunden leverans av produkter under en viss period: den dag då konsumenten, eller en tredje part utsedd av dem, har tagit emot den första produkten.

  När det gäller tjänster och digitalt innehåll som inte levereras på en materialbärare:

 3. Konsumenten kan säga upp ett tjänsteavtal och ett avtal om leverans av digitalt innehåll som inte levereras på en materialbärare under en period av minst 30 dagar utan att ange skäl. Företagaren får fråga konsumenten om orsaken till ångerrätt, men inte ålägga konsumenten att ange sina skäl.
 4. Ångerfristen enligt punkt 3 börjar dagen efter det att avtalet har ingåtts.Förlängd ångerfrist för produkter, tjänster och digitalt innehåll som inte levereras på en materialbärare i händelse av utebliven anmälan om ångerrätten:
 5. Om företagaren inte har tillhandahållit den lagstadgade informationen om ångerrätten eller modellformuläret för ångerrätt, löper ångerfristen ut tolv månader efter utgången av den ursprungliga ångerfristen som fastställts i enlighet med föregående stycken i denna artikel.
 6. Om företagaren har försett konsumenten med den information som avses i föregående stycke i denna artikel inom tolv månader från början av den ursprungliga ångerfristen, löper ångerfristen ut 30 dagar efter den dag då konsumenten har mottagit denna information.

Artikel 7 – Konsumentens skyldigheter under ångerfristen

 1. Under ångerfristen kommer konsumenten att hantera produkten och förpackningen varsamt. De kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som är nödvändig för att fastställa produktens art, egenskaper och funktion. Grundprincipen i detta är att konsumenten endast får använda och besiktiga produkten som de skulle få göra i en butik.
 2. Konsumenten är endast ansvarig för värdeminskning av produkten som är resultatet av ett sätt att hantera produkten som går utöver det som tillåts i punkt 1.
 3. Konsumenten ansvarar inte för värdeminskning på produkten om företagaren inte har försett konsumenten med all lagstadgad information om ångerrätten innan eller vid tidpunkten för avtalets ingående.

Artikel 8 – Konsumentens utövande av ångerrätten och kostnader för detta

 1. Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt kommer denne att meddela företagaren detta inom ångerfristen med hjälp av mallen för ångerrätt eller på annat entydigt sätt.
 2. Så snart som möjligt, men inom 14 dagar från dagen efter det meddelande som avses i punkt 1, kommer konsumenten att returnera produkten, eller överlämna den till (en behörig representant för) företagaren. Detta är inte nödvändigt om företagaren har erbjudit sig att hämta produkten själv. Konsumenten anses ha hållit sig till ångerfristen om han returnerar varan innan ångerfristen har löpt ut.
 3. Konsumenten kommer att returnera produkten med alla medföljande tillbehör, om möjligt i originalskick och förpackning, och i enlighet med rimliga och tydliga instruktioner från företagaren.
 4. Risken och bevisbördan för korrekt och rätt utövande av ångerrätten ligger hos konsumenten.
 5. Konsumenten kommer att stå för de direkta kostnaderna för returen av produkten. Om företagaren inte har uppgett att konsumenten ska stå för dessa kostnader, eller om företagaren anger att den kommer att stå för kostnaderna, behöver konsumenten inte stå för kostnaderna för returen.
 6. Om konsumenten frånträder efter att först uttryckligen begärt att utförandet av tjänsten eller leverans av gas, vatten eller el som inte har gjorts färdig för försäljning i en begränsad volym eller viss mängd påbörjas under ångerfristen, är konsumenten skyldig att betala företagaren ett belopp som står i proportion till den del av förpliktelsen som har fullgjorts av företagaren vid tidpunkten för frånträdet, i jämförelse med fullgörandet av förpliktelsen.
 7. Konsumenten kommer inte att bära några kostnader för utförandet av tjänster eller tillhandahållande, om:
  1. företagaren inte har försett konsumenten med den lagstadgade informationen om ångerrätten, ersättningen av kostnader vid ångerrätt eller modellformuläret för ångerrätt, eller;
  2. konsumenten har inte uttryckligen begärt att utförandet av tjänsten ska påbörjas under ångerfristen.
 8. Konsumenten kommer inte att stå för några kostnader för hel eller delvis leverans av digitalt innehåll som inte levereras på en materialbärare om:
  1. de inte har gett sitt uttryckliga samtycke i förväg till att prestationen med kontraktet påbörjas före utgången av ångerfristen;
  2. de har inte erkänt att de förlorar sin ångerrätt när de ger sitt samtycke; eller
  3. företagaren har underlåtit att bekräfta detta uttalande från konsumenten.
 9. Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt sägs alla tilläggsavtal upp enligt lag.

Artikel 9 – Företagarens skyldigheter vid återkallelse

 1. Om företagaren gör det möjligt för konsumenten att meddela om ångerrätt på elektronisk väg, skickar de en bekräftelse på mottagandet utan dröjsmål efter mottagandet av detta meddelande.
 2. Företagaren kommer att ersätta alla betalningar som gjorts av konsumenten, inklusive eventuella leveranskostnader som debiterats av företagaren för den returnerade produkten, utan dröjsmål men i alla händelser inom 14 dagar efter den dag då konsumenten meddelade dem om återkallelsen. Om inte företagaren erbjuder sig att hämta varan själv kan de skjuta upp återbetalningen tills de har mottagit varan eller tills konsumenten visar att de har returnerat varan, beroende på vilken tid som är tidigare.
 3. Företagaren kommer att använda samma betalningsmetod för återbetalning som konsumenten har använt, om inte konsumenten samtycker till en annan metod. Återbetalningen är kostnadsfri för konsumenten.
 4. Om konsumenten har valt ett dyrare leveranssätt än den billigaste standardleveransen behöver företagaren inte betala tillbaka merkostnaderna för den dyrare metoden.

Artikel 10 – Uteslutning av ångerrätten

Företagaren kan undanta följande produkter och tjänster från ångerrätten, men endast om företagaren tydligt har angivit detta i erbjudandet, eller i god tid innan avtalet ingås:

 1. Produkter eller tjänster vars pris är kopplat till fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har inflytande över och som kan uppstå inom ångerfristen.
 2. Kontrakt som ingås vid offentlig auktion. En offentlig auktion definieras som ett försäljningssätt varigenom produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster erbjuds av företagaren till konsumenten som är personligen närvarande eller ges möjlighet att vara närvarande vid auktionen, under ledning av auktionen. en auktionsförrättare, och varvid den framgångsrika budgivaren är skyldig att köpa produkterna, det digitala innehållet och/eller tjänsterna.
 3. Serviceavtal, efter att tjänsten har utförts fullt ut, men endast om:
  1. utförandet påbörjades med konsumentens uttryckliga förhandsgodkännande;

  och

  1. konsumenten har förklarat att de förlorar sin ångerrätt när företagaren har genomfört avtalet fullt ut;
 4. Tjänstekontrakt för tillhandahållande av boende, om ett specifikt datum eller en viss period av utförande anges i avtalet och annat än för bostadsändamål, transport av varor, fordonsuthyrningstjänster och catering;
 5. Kontrakt i samband med fritidsaktiviteter, om ett specifikt datum eller tidsperiod för utförande anges i kontraktet;
 6. Produkter tillverkade enligt konsumentens specifikationer, som inte är prefabricerade och som tillverkas på grundval av ett individuellt val eller beslut av konsumenten, eller som är uppenbart avsedda för en specifik person;
 7. Produkter som snabbt går under eller har en begränsad lagringstid;
 8. Förseglade produkter som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte är lämpliga att returneras och vars försegling bryts efter leverans;
 9. Produkter som efter leverans, till sin natur, är oåterkalleligt blandade med andra produkter;
 10. Alkoholhaltiga drycker vars pris är överenskommet vid ingående av avtalet, men vars leverans kan ske först efter 30 dagar, och vars faktiska värde är beroende av fluktuationer på marknaden som företagaren inte har något inflytande på;
 11. Förseglade ljudinspelningar, videoinspelningar och datorprogram vars försegling bryts efter leverans;
 12. Tidningar, tidskrifter eller tidskrifter, med undantag för prenumerationer på dessa;
 13. Efter leverans av digitalt innehåll annat än på materialbärare, men endast om:
  1. utförandet påbörjades med konsumentens uttryckliga förhandsgodkännande;

  och

  1. konsumenten har förklarat att de förlorar sin ångerrätt när företagaren har genomfört avtalet fullt ut;

Artikel 11 – Priset

 1. Priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds kan inte höjas under den giltighetstid som anges i erbjudandet, förutom prisändringar till följd av förändringar i momssatser.
 2. Med avvikelse från föregående stycke kan företagaren erbjuda produkter eller tjänster, vars priser är kopplade till fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har inflytande över, till rörliga priser. Denna koppling till fluktuationer och att eventuella angivna priser är riktpriser kommer att framgå av erbjudandet.
 3. Prishöjningar inom 3 månader efter avtalets tillkomst är endast tillåtna om de är en följd av föreskrifter eller lagstadgade bestämmelser.
 4. Prishöjningar från 3 månader efter avtalets tillkomst är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit detta och:
  1. dessa är resultatet av förordningar eller lagstadgade bestämmelser; eller
  2. konsumenten har befogenhet att säga upp avtalet med verkan från den dag då prishöjningen träder i kraft;
 5. De priser som anges i erbjudandet av produkter eller tjänster inkluderar moms.

Artikel 12 – Efterlevnad av kontrakt och tilläggsgaranti

 1. Entreprenören garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, specifikationerna som anges i erbjudandet, rimliga standarder för sundhet och/eller användbarhet och de lagbestämmelser och/eller statliga föreskrifter som finns på det datum då avtalet ingås in i. Om överenskommet garanterar företagaren även att produkten är lämplig för annat än normalt bruk.
 2. En ytterligare garanti som tillhandahålls av företagaren, dennes leverantör, tillverkare eller importör kommer aldrig att begränsa de rättigheter och anspråk enligt lag som konsumenten kan göra gällande mot företagaren enligt bestämmelserna i avtalet om företagaren är underlåten att uppfylla sin del av kontraktet.
 3. En tilläggsgaranti definieras som varje åtagande från företagaren, dennes leverantör, importör eller tillverkare där särskilda rättigheter eller anspråk beviljas konsumenten som går längre än de som företagaren, dennes leverantör, importör eller tillverkare är bundna av. lag i händelse av att de är underlåtna att uppfylla sin del av avtalet.

Artikel 13 – Leverans och genomförande

 1. Företagaren kommer att iaktta största möjliga omsorg vid mottagande och genomförande av beställningar av produkter och vid utvärdering av förfrågningar om tillhandahållande av tjänster.
 2. Den adress som konsumenten uppger till företagaren anses vara leveransplatsen.
 3. I enlighet med vad som anges i detta avseende i artikel 4 i dessa villkor, kommer företagaren att utföra godkända beställningar med lämplig snabbhet, men i alla händelser inom 30 dagar, om inte annan leveransperiod överenskommits. Om leveransen är försenad, eller om en beställning inte kan eller endast delvis kan utföras, kommer konsumenten att informeras om detta senast 30 dagar efter det att de lagt beställningen. I så fall har konsumenten rätt att säga upp avtalet utan kostnad, och eventuellt med ersättning för uppkomna skador.
 4. Efter uppsägning i enlighet med föregående stycke återbetalar företagaren det belopp som konsumenten har betalat utan dröjsmål.
 5. Risken för skada på och/eller förlust av produkter åligger företagaren fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en representant som tidigare utsetts och gjorts känd för företagaren, om inte annat uttryckligen överenskommits.

Artikel 14 – Förlängda transaktioner: varaktighet, uppsägning och förlängning

Uppsägning

 1. Konsumenten kan alltid säga upp ett avtal som ingås på obestämd tid och som syftar till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster i enlighet med avtalade uppsägningsregler och en uppsägningstid på högst en månad.
 2. Konsumenten kan alltid säga upp ett avtal som ingåtts för en bestämd tid och som syftar till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster vid utgången av den bestämda perioden med iakttagande av de uppsägningsregler som överenskommits för detta ändamål och en uppsägningstid om högst en månad.
 3. Konsumenten kan:
  1. säga upp avtalen som anges i föregående stycke när som helst och inte begränsas till uppsägning vid en viss tidpunkt eller under en viss period;
  2. åtminstone säga upp de avtal som anges i föregående stycke på samma sätt som de ingicks;
  3. alltid säga upp de avtal som anges i föregående stycke med samma uppsägningstid som företagaren har föreskrivit för sig själv.

  Förlängning

 4. Ett avtal som ingås för en bestämd period och syftar till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte automatiskt förlängas eller förnyas under en bestämd period.
 5. Med avvikelse från föregående stycke kan ett avtal som ingås för en bestämd period och som syftar till regelbunden leverans av dagstidningar och veckotidningar förlängas med en bestämd period av högst tre månader om konsumenten kan säga upp detta förlängda kontrakt vid förlängningens utgång med en uppsägningstid om högst en månad.
 6. Ett avtal som ingås för en bestämd tid och som syftar till regelbunden leverans av produkter eller tjänster får automatiskt förlängas för en bestämd period endast om konsumenten när som helst kan säga upp avtalet med iakttagande av en uppsägningstid på högst tre månader för det fall att avtalet avser den ordinarie, men mindre än en gång per månad, leverans av dagstidningar och veckotidningar.
 7. Ett avtal för en begränsad period som syftar till regelbunden leverans av dagstidningar och veckotidningar (provprenumeration eller introduktionsprenumeration) kommer inte automatiskt att fortsätta, och upphör automatiskt efter utgången av prov- eller introduktionsperioden.Varaktighet
 8. Om ett avtal har en löptid på mer än ett år kan konsumenten säga upp avtalet efter ett år när som helst med en uppsägningstid på högst en månad, såvida inte skälighets- och skälighetsnormerna motsätter sig uppsägning före utgången av avtalet. överenskommen varaktighet.

Artikel 15 – Betalning

 1. Om inte annat bestäms i avtalet eller tilläggsvillkoren är de belopp som konsumenten skyldig att betala inom 14 dagar från det att ångerfristen har börjat, eller i avsaknad av ångerfrist, inom 14 dagar från det att avtalet har ingåtts. gick in i. När det gäller ett avtal om tillhandahållande av en tjänst börjar denna period dagen efter att konsumenten har mottagit avtalets bekräftelse.
 2. Vid försäljning av produkter till konsumenter kan konsumenten aldrig i villkoren åläggas förskottsbetalning på mer än 50%. Om förskottsbetalning avtalas kan konsumenten inte göra gällande någon som helst rätt beträffande genomförandet av beställningen eller tjänsten/tjänsterna innan den föreskrivna förskottsbetalningen har skett.
 3. Konsumenten är skyldig att omedelbart meddela företagaren felaktigheter i de angivna eller meddelade betalningsuppgifterna.
 4. Om konsumenten inte fullgör sin(a) betalningsskyldighet(er) i rätt tid är de ansvarig, efter att den sena betalningen har påpekats för dem av företagaren och företagaren har gett konsumenten en frist på 14 dagar att fullgöra sin betalning. skyldigheter, och i avsaknad av betalning inom denna 14-dagarsperiod, att betala den lagstadgade räntan på det belopp som fortfarande är betalbart, och företagaren har rätt att debitera de utomrättsliga inkassokostnaderna som ådras dem. Dessa inkassokostnader kommer att uppgå till maximalt: 15% av utestående belopp upp till ? 2 500; 10% av efterföljande ? 2 500 och 5% av följande ? 5 000, med ett minimum av ? 40. Företagaren kan avvika från de angivna beloppen och procentsatserna till fördel för konsumenten.

Artikel 16 – Klagomålsförfarande

 1. Företagaren har ett tillräckligt publicerat klagomålsförfarande och kommer att hantera klagomålet i enlighet med detta klagomålsförfarande.
 2. Klagomål rörande fullgörandet av avtalet ska lämnas till företagaren, fullständigt och tydligt beskrivna, inom skälig tid efter att konsumenten har konstaterat bristerna.
 3. Klagomål som lämnas till företagaren kommer att besvaras inom en period av 14 dagar räknat från dagen för mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsebart längre handläggningstid kommer företagaren att svara inom 14 dagar med en bekräftelse på mottagandet och en uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer omfattande svar.
 4. Ett klagomål rörande en produkt, tjänst eller tjänst från företagaren kan också lämnas via ett reklamationsformulär på konsumentsidan.
 5. Konsumenten måste i alla händelser ge företagaren 4 veckor på sig att lösa klagomålet i ömsesidigt samråd. Efter denna period uppstår en tvist som kan åtgärdas enligt reklamationsförfarandet.

Artikel 17 – Tvister

 1. Avtal mellan företagaren och konsumenten som dessa villkor gäller regleras uteslutande av lagarna i Nederländerna.

Artikel 18 – Ytterligare eller avvikande bestämmelser

Ytterligare bestämmelser eller bestämmelser som avviker från dessa villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och måste upprättas skriftligen eller på ett sådant sätt att de kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på ett hållbart medium. Leksaksgrupp

Världsomspännande frakt

Leverans samma dag

Enkla 14 dagars returer

14 dagars pengarna tillbaka-garanti

100% Säker utcheckning

PayPal / MasterCard / Visa

sv_SESwedish